Kommuneplan
2013-2024

  

Boligudbygning

En hensigtsmæssig byudvikling forudsætter, at der udlægges boligområder, som i boligantal og areal modsvarer efterspørgslen. I dette afsnit beskrives principperne for kommunens boligudbygning. Planlægningen for kommunens byer og øvrige lokalområder er nærmere beskrevet under "Lokale forhold".

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • tiltrække flere borgere til kommunen - gerne erhvervsaktive og børnefamilier
  • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligudbygningsmuligheder fordelt på kommunens planområder og distrikter
  • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by - herunder midtbyen og i østlig retning - og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt
  • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning- og omdannelse hvor muligt
  • styrke tilgængeligheden til den kollektive transport
  • understøtte forebyggelsen af skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand i boligområderne
  • arbejde for, at der i boligudbygningen skabes trygge og overskuelige miljøer

I forlængelse heraf, er det Kommunalbestyrelsens mål, at boligudbygning i kommunen sker med følgende fordeling:

 

Boligudbygning 2013-2024 

Planområde

Skoledistrikt

Restrummelighed

Antal boliger

Udgår

Antal boliger

Nye udlæg / omdannelsesområder

Antal boliger (tilgår)

Ny rummelighed

Antal boliger

         
KALUNDOBRG 1299 98 96 1297
Rynkevang *363   50 413
Nyrup 58   46 104
Raklev 60     60
Herredsåsen 355 30   325
Årby 62     62 
Rørby 77     77 
Tømmerup 303 68   235
Røsnæs 21     21
         
SVEBØLLE 661 90   571
Svebølle 256

75

(15**) 211
Firhøj 405 30   375
Sejerø -      
         
UBBY-JERSLEV 219 10 - 209
Hvidebæk 219 10   209
         
GØRLEV 334 50 40 324
Gørlev 249 30 40 259
Kr. Helsinge 85 20   65
         
HØNG 523 50 30 503
Høng *459 50 (50**) 409
Buerup 51   30 81
Løve-Ørslev 13     13 
         
TOTAL 3036 298 166 2904

 * Eksisterende omdannelsesområder i Kalundborg midtby på ca. 200 boliger og i Høng by på ca. 100 boliger er medregnet i restrummeligheden.

** Ca. 15 boliger konverteres fra Svebølle vest til omdannelsesområde ved Svebølle station.

** En del af rummeligheden i eksisterende omdannelsesområde i Høng (rammeområde H1.Bl03), svarende til ca. 50 boliger, konverteres til mulige boliger inden for nyt udpeget omdannelsesområde i Høng bymidte (rammeområde H1.BL04)

 

Udbygningsområder skal sikre rummelighed til nye boliger fordelt i hele kommunen. Fordeling af rummeligheden i planområderne er opgjort på baggrund af kommunens skoledistrikter og byområder.

 

Restrummeligheden angiver, at der er reserveret arealer svarende til ca. 3036 nye boliger i den tidligere planlægning. I restrummeligheden er indregnet 300 nye boliger i eksisterende byomdannelsesområder i Kalundborg og Høng.

 

Tendensen i de seneste års byggeaktivitet har givet anledning til at nedjustere forventningen til boligbyggeriet i den kommende planperiode. I den tidligere planlægning er der en stor rummelighed i nyudlæg set i forhold til tendensen. Derfor er der med denne kommuneplan foretaget en reduktion på ca. 10 % i forhold til den eksisterende restrummelighed. Det betyder, jf. ovenstående tabel, en samlet reduktion på ca. 298 boliger.

 

Som konsekvens af nye omdannelsesområder i form af tidligere Kalundborg Sygehus og Sæby Sygehus samt omdannelse af erhvervsområde til blandet bolig og erhverv i Gørlev tilgår arealer svarende til ca. 120 nye boliger. Endvidere er der planlagt for en udbygning med 26-46 boliger i Kalundborg vest (Fjordgården).

 

Retningslinjer

3.1.1 Der skal tilstræbes mulighed for et bredt og varieret udbud af boligudbygningsmuligheder fordelt på kommunens planområder og distrikter.

 

3.1.2 Nye boligudbygningsområder skal udlægges i umiddelbar tilknytning til byzone efter gældende retningslinjer for nyudlæg i BYOMRÅDER.

 

3.1.3 Begrænset boligudbygning kan ske ved afgrænsede landsbyer i landzone, når boligudbygning ikke med rimelighed kan ske ved et byområde. Udbygningen skal ske indenfor landsbyafgrænsningen.

 

3.1.4 Nye boliger kan som hovedregel kun opføres i BYOMRÅDE, i lokalplanlagte landsbyer og i afgrænsede landsbyer.

 

3.1.5 Nye boligudbygningsområder skal koordineres med de kommunale servicetilbud.

 

3.1.6 Nye boligudbygningsområder skal hvor muligt koordineres med det eksisterende forsyningsnet. Hvor dette ikke er muligt skal der stilles særlige energi- og miljøkrav til bebyggelsen.

 

3.1.7 Nye boligudbygningsområder skal udlægges under hensyntagen til bedst mulige udnyttelse af veje, kloak mv.

 

3.1.8 Nye boligudbygningsområder skal sikres sammenhæng til eksisterende byområde gennem veje, stier og grønne strukturer.

 

3.1.9 Nye boligudbygningsområder skal sikres en klar adskillelse mod åbent land og bebyggelse skal under hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier tilpasses og integreres i landskabet.

 

3.1.10 Kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse. Nye boligudbygningsområder i kystnærhedszonen skal i videst muligt omfang placeres bag eksisterende bebyggelse, således at de åbne kyststrækninger friholdes for bebyggelse.

 

Se den nærmere redegørelse for boligudbygningen i hvert planområde under Lokale forhold:

 

Sidst opdateret 01/12-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies