Kommuneplan
2013-2024

  

Redegørelse for boligudbygning

Kommuneplanen skaber et planlægningsmæssigt grundlag for boligudbygningen i de kommende 12 år. Boligudbygningen skal sikre tilstrækkeligt med boligudlæg i planperioden.

 

Boligudbygningen tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens visioner og mål for bosætning under hensyn til tendensen i de seneste års byggeaktivitet.

 

Kommunen skal som helhed rumme et bredt og varieret udbud af boligformer og boligtyper, der imødekommer forskellige befolkningsgruppers behov. Med denne kommuneplans arealudlæg til boliger er der fortsat gode og varierede muligheder for boligbyggeri, både i nye udlæg og gennem byomdannelse og fortætning.

  

Boligudbygningen er administrativt inddelt efter kommunens skoledistrikter inden for hvert af kommunens fem planområder. Dette giver mulighed for at koordinere boligtilvæksten med den offentlige service i lokalområderne og sikrer fordelingen af udbygningsmuligheder i kommunen.

 

Behov for boligudbygning

Behovet for arealudlæg til boliger tager afsæt i det forventede behov for nye boliger i planperioden og arealforbruget pr. bolig, en analyse af restrummeligheden i eksisterende, kommuneplanlagte boligområder samt muligheder for fortætning og byomdannelse.

 

I den hidtidige planlægning for boligudlæg er der en samlet rummelighed på ca. 3036 boliger. Heraf er ca. 1298 boliger lokalplanlagt, men ikke realiseret, mens ca. 1438 boliger er udlagt i kommuneplanrammer, som ikke er lokalplanlagte. Kommuneplanrammerne omfatter 300 boliger i omdannelsesområder, hhv. ca, 200 i Kalundborg og 100 i Høng samt fortætning af landsbyer, der ikke er byzone, med ca. 26 boliger.

 

Det fremgår af Kalundborg Kommunes Befolkningsprognose for 2012-2028, at det gennemsnitlige boligbyggeri i de seneste 20 år har været på 178 boliger. Set over en 12-årig periode (2000-2011) har boligbyggeriet været på gennemsnitligt 231 boliger om året, dog med store udsving i opgørelserne for de enkelte år. Eksempelvis blev der i 2007 bygget 420 boliger, mens der i 2010 og 2011 kun blev bygget hhv. 97 og 33 boliger. I den treårige periode fra 2009-2011 blev der gennemsnitligt bygget 148 boliger om året.

 

Som helhed har Kalundborg kommune en fornuftig rummelighed i nye boligområder. Foranlediget af tendensen i de seneste års byggeaktivitet og ønsket om at arbejde målrettet med byfortætning- og omdannelse hvor muligt, er der med denne kommuneplan foretaget en reduktion på ca. 10 % i forhold til den eksisterende restrummelighed i nyudlæg, i alt en samlet reduktion på ca. 298 boliger. 

 

Reduktionen af eksisterende udbygningsområder bygger på en revurdering af arealer udlagt i kommuneplanrammer, som ikke er lokalplanlagte. På baggrund af det forventede behov og en vurdering af områdernes egnethed i forhold til Kommunalbestyrelsens øvrige mål, herunder de fremtidige udbygningsmuligheder i enkelte bysamfund i øvrigt, er det vurderet, hvor der med rimelighed kan reduceres i arealudlæg til boliger.

 

I denne kommuneplan indgår nye omdannelsesområder i form af tidligere Kalundborg Sygehus og Sæby Sygehus samt omdannelse af erhvervsområde til blandet bolig og erhverv i Gørlev. Herved  tilgår arealer svarende til ca. 120 nye boliger. Herudover konverteres ca. 15 boliger fra Svebølle vest til omdannelsesområde ved Svebølle station. Endvidere er der planlagt for en en udbygning med 26-46 boliger i Kalundborg vest (Fjordgården), hvor Miljøministeriet har meddelt plantilladelse til planlægning for nyt boligområde inden for kystnærhedszonen og som kommunen fulgte op med et tillæg til den hidtil gældende Kommuneplan (Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009-2021).

 

Samlet set opnås en rummelighed til boliger i kommunen på ca. 2904 boliger, svarende til gennemsnitligt ca. 242 boliger per år i planperioden, hvilket stort set svarer til det gennemsnitlige boligbyggeri i den forløbne 12-årige periode 2000-2011.

 

Fortætning og byomdannelse

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er mulighederne for fortætning og byomdannelse revurderet.

 

I Kalundborg er udpeget omdannelsesområde, der vurderes at kunne rumme 200 boliger, fastholdt. I Høng er tidligere udpeget omdannelsesområde justeret til at rumme 50 boliger. Differencen på 50 boliger er konverteret til mulige boliger inden for nyt udpeget omdannelsesområde i Høng bymidte.

 

Kommunens udbygningsområder er gennemgået for fortætningsmuligheder. Et øget antal boliger i udbygningsområderne er medregnet restrummeligheden.

 

Yderligere muligheder for fortætning findes i eksisterende parcelhusområder, hvilket kan bidrage til fortsat at kunne sikre attraktive boligmiljøer, der tiltaler både børnefamilier og seniorer.

 

Rummelighed og arealforbrug

Der er udlagt areal til 2904 boliger i planperioden. Der er tilsigtet en vis rummelighed i alle byområder. Opgørelserne angiver den maksimale rummelighed, dvs. der er ikke reduceret i antallet af boliger til brug for bl.a. daginstitutioner. Den restrummelighed der er opgjort for kommunen opdateres som udgangspunkt ikke i planperioden. Den faktiske restrummelighed må derfor antages at falde frem mod næste kommuneplansrevision i takt med at boligområderne udbygges.

 

For at begrænse forbruget af god landbrugsjord og forbedre grundlaget for den kollektive trafik søges arealforbruget pr. bolig begrænset. I Kalundborg Kommune er arealforbruget beregnet til at være ca. 8 boliger pr. ha for åben-lav bebyggelse, ca. 12 boliger pr. ha for blandet bebyggelse (åben-lav og tæt-lav) og 16 boliger pr. ha for tæt-lav bebyggelse.

 

Den højeste tæthed er i Gørlev planområde, idet udbygningsområderne primært er udlagt til tæt lav byggeri, for at sikre et varieret udbud af boligtyper som supplement til meget eksisterende åben lav byggeri. Laveste er Høng planområde, der rummer et stort boligområde i Høng med en høj andel af friarealer, for at udvikle byens grønne struktur. Mange områder i Kalundborg by har lave tætheder pga. bakket terræn, men opvejes af høje tætheder, primært i omdannelsesområdet i midtbyen.

 

Særlige hensyn

Ved udlæg af nye arealer i Kalundborg Kommune er der især fokus på kystlandskabet. Der gælder særlige regler i kystnærhedszonen, der dækker arealer i en afstand på 3 km fra kysten. Kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse og nødvendig udbygning søges placeret bag eksisterende bebyggelse.

 

Nye udbygningsområder er prioriteret i forhold til adgangen til større infrastrukturanlæg. Flere områder ligger stationsnært og tæt på anden kollektiv trafik, men er samtidig tilgængelige fra hovedvejnettet.

 

Det er kommunalbestyrelsens mål at udbygningen udenfor hoved- og lokalcentrene skal foregå afbalanceret og i tæt samarbejde med borgerne, under hensyn til natur-, miljø- og kulturværdierne.

 

Ved udlæg af udbygningsområder skal der tages omfattende hensyn til beskyttelsen af kommunens mange natur- og miljømæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier. I den videre planlægning kan der med fordel arbejdes med disse værdier og udnytte dem som strukturelle og identitetsskabende elementer. Derved styrkes bokvaliteterne og de rekreative værdier i området.

 

Bebyggelse skal tilpasses og integreres i landskabet. 

 

Der skal være en klar adskillelse mellem bymæssig bebyggelse og det åbne land. En grøn og dynamisk overgang mellem by og land kan med fordel ske med landskabelig bearbejdet beplantning. Der skal skabes sammenhæng mellem åbent land og eksisterende og nye grønne områder, ved at sikre grønne kiler for bymæssig bebyggelse, der vender ud mod åbent land.

 

Lokale forhold

Under kommuneplanens afsnit om Lokale forhold findes en nærmere beskrivelse af udbygningsområder lokaliseret i BYOMRÅDE inden for de respektive planområder.

Nedenfor er redegjort for revurderede arealer i forhold til byområdeudlæg ved sidste kommuneplan, for at tilpasse boligudbygningen til behovet.

 

De arealer, der udgår som planlagte boligudlæg, indgår som potentielle udbygningsmuligheder på sigt og er angivet som perspektivarealer, se Lokale forhold for de respektive planområder.
 

Kalundborg planområde

For Kalundborg planområde er restrummeligheden i boligudlæg anslået til ca. 1299 boliger, heraf reduceres med 98 boliger i eksisterende udlæg, mens der tilgår 50 boliger i forbindelse med omdannelse af tidligere Kalundborg Sygehus. Herudover er der planlagt for en udbygning med 26-46 boliger i Kalundborg vest (Fjordgården). I alt er der i planområdet udlagt areal til ca. 1297 nye boliger. Omdannelsesområde i Kalundborg midtby på ca. 200 boliger er medregnet i restrummeligheden. Rummeligheden inden for de enkelte skoledistrikter er angivet i tabel "Boligudbygning 2013-2024" i afsnit om Boligudbygning.

 

Revurderede arealudlæg:

  • Areal nord for Holbækvej mod Kåstrup er reduceret fra 258 til 190 planlagte boliger. Arealet er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet (rammeområde K04.B15).
  • Anslået rummelighed på areal på Herredsåsen er revurderet fra 53 til 33 planlagte boliger. Rummeligheden er reduceret under hensyn til planlagt omfartsvej (rammeområde K03.B06).
  • Anslået rummelighed på areal på Herredsåsen er revurderet fra 80 til 70 planlagte boliger, med henblik på at skabe en mere hensigtsmæssig bebyggelse (rammeområde K03.B22).

På sigt peges på udbygning med boliger i Kalundborg nord-øst, se Lokale forhold for de respektive planområder.  

 

Svebølle planområde

For Svebølle planområde er restrummeligheden i boligudlæg anslået til ca. 661 boliger, heraf reduceres med 90 boliger således, at der er i planområdet er udlagt areal til ca. 571 nye boliger. Heri indgår nyt omdannelsesområde ved Svebølle station på ca. 15 boliger. Rummeligheden inden for de enkelte skoledistrikter er angivet i tabel "Boligudbygning 2013-2024" i afsnit om Boligudbygning.

 

Revurderede arealudlæg:

  • Svebølle: Areal vest for Svebølle by er reduceret fra 236 til 161 planlagte boliger. Yderligere konverteres 15 planlagte boliger til omdannelsesområde ved Svebølle station. Den geografiske afgrænsning af arealudlægget er desuden justeret under hensyn til kirkeomgivelserne, særligt i sigtelinjen fra det syd-nord-gående stykke af Rugtvedvej, samt som følge af terrænforhold (rammeområde S1.B11).
  • Havnsø syd: Areal er reduceret fra 179 til 149 planlagte boliger. Arealet er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet (rammeområde S3.B09).

På sigt peges på en udbygning med boliger i Svebølle vest og Havnsø syd, se Lokale forhold for de respektive planområder.

 

Som led i revisionen er Højsted og Kongstrup blevet rammelagt i planområdet (rammeområderne S6.BL09 og S6.BL10). 

 

Ubby-Jerslev planområde

For Ubby-Jerslev planområde er restrummeligheden i boligudlæg anslået til ca. 219 boliger, heraf reduceres med 10 boliger således, at der er i planområdet er udlagt areal til ca. 209 nye boliger. Rummeligheden inden for de enkelte skoledistrikter er angivet i tabel "Boligudbygning 2013-2024" i afsnit om Boligudbygning. Alle tre byzonebyer har gode muligheder for videre udbygning på sigt. For at tilgodese fordelingen af boligtilbud i planområdet fastholdes de ikke lokalplanlagte udbygningsmuligheder i Svallerup og Bjerge, dog indgår en mindre reduktion på 10 boliger i Svallerup.

 

Revurderede arealudlæg:

  • Svallerup: Areal er reduceret fra 33 boliger til 23 planlagte boliger. Arealet er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet (rammeområde U2.B03).

På sigt peges på en udbygning i Svallerup svarende til areal reduceret ved denne kommuneplanrevision, se Lokale forhold for de respektive planområder.

 

Gørlev planområde

For Gørlev planområde er restrummeligheden i boligudlæg anslået til ca. 334 boliger, heraf reduceres med 50 boliger, Udvidelse af omdannelsesområde til blandet bolig og erhverv i Gørlev midtby med plads til ca. 40 boliger (rammeområde G1.BL01) betyder, at der i planområdet er udlagt areal til ca. 324 nye boliger. Rummeligheden inden for de enkelte skoledistrikter er angivet i tabel "Boligudbygning 2013-2024" i afsnit om Boligudbygning.

 

I Gørlev by sikrer udbygningsmulighederne en byudvikling med fornuftig udnyttelse af infrastruktur og øvrige byfunktioner.

 

Revurderede arealudlæg:

  • Gørlev: Areal øst for Tjørnhøjsvej er reduceret fra 102 til 72 planlagte boliger, på den del af arealet der ikke er lokalplanlagt. Arealet er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet (rammeområde G1.B19).  
  • Kr. Helsinge: Areal syd for Ryevej er reduceret fra 49 til 29 planlagte boliger. Arealet er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet (rammeområde G2.B07).

På sigt peges på en udbygning med boliger videre øst for Tjørnehøjsvej, øst for jernbanen og nord for Ulstrupvej, se Lokale forhold for de respektive planområder.

 

Som led i revisionen er bebyggelse ved Kr. Helsinge strandvej blevet rammelagt i planområdet (rammeområde G4.BL07). 

 

Høng planområde

For Høng planområde er restrummeligheden i boligudlæg anslået til ca. 523 boliger, heraf reduceres med 50 boliger. Området for tidligere Sæby Sygehus planlægges omdannet til område til blandet bolig erhverv, med plads til ca. 30 boliger (rammeområde H2.BL02). I planområdet er således udlagt areal til ca. 503 nye boliger. Rummeligheden inden for de enkelte skoledistrikter er angivet i tabel "Boligudbygning 2013-2024" i afsnit om Boligudbygning.

 

Revurderede arealudlæg:

  • Høng: Areal mellem Kulbyvej og Herslevvejen er reduceret fra 135 til 85 planlagte boliger. Arealet er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet (rammeområde H1.B20).
  • Høng: Omdannelsesområde udlagt ved sidste kommuneplan er justeret, herunder er 50 boliger konverteret til mulige boliger inden for nyt udpeget omdannelsesområde i Høng bymidte (rammeområde H1.BL04).

 På sigt peges på nye udbygningsmuligheder videre mellem Kulbyvej og Herslevvejen samt nord for byen, se Lokale forhold for de respektive planområder.

 

Som led i revisionen er Finderup blevet rammelagt i planområdet (rammeområde H3.BL16).

 

Sidst opdateret 28/01-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies