Kommuneplan
2013-2024

  

Hovedpolitik for bo og leve

Børn i strandkant

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under Bo og leve. Der henvises i øvrigt til mål for By- og Landskab, Virksomhed og job samt for Klima, Sundhed og Uddannelse.

Mål for bolig, bosætning og byroller

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

 • tiltrække flere borgere til kommunen – gerne erhvervsaktive og børnefamilier
 • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligformer og boligtyper, der imødekommer forskellige befolknings- og aldersgruppers behov
 • Kalundborg by med opland og forstæder fungerer som kraftcenter for bosætning, og at byens særlige bosætningspotentiale i forhold til erhvervsstruktur og Hovedstadsområdet udvikles
 • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by – herunder midtbyen og i østlig retning – og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt 
 • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning og -omdannelse hvor muligt
 • indtænke tilgængeligheden til kollektiv trafik ved udlæg af nye boligarealer eller ved områdefornyelse
 • understøtte potentialerne i de enkelte byer og lokalområder
 • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
 • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning
 • Kalundborg Kommune bidrager til at fremme sunde og miljørigtige boliger, arbejdspladser og institutioner nær boligen 
 • arbejde for at bæredygtighed tænkes ind ved byggeri, byudvikling og byomdannelse i forhold til placering, boligtype, materialeanvendelse, energi- og vandforbrug
 • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne er bevaret og udbygget 
 • der skabes mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse - såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter 
 • sikre hensyntagen til beskyttelse af kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land

Mål for service og samspil med borgerne 

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • sikre, at bosætning og udbredelse af de kommunale serviceydelser koordineres efter en samlet strategi
 • borgerne oplever kommunens servicetilbud som helhedsorienterede, rummelige og sammenhængende
 • Kalundborg Kommune har fokus på den røde tråd i barnets og den unges liv, så forældre og børn oplever, at der er mål og sammmenhæng i de forskellige tilbud i barnets liv: fra hjem til dagtilbud, til skole, til ungdomsuddannelse
 • alle børn og unge sikres en god opvækst gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special og fritidstilbud af indholdsmæssigt høj kvalitet
 • understøtte de ældres sociale, fysiske og psykiske færdigheder
 • alle ældre, der ønsker det, er brugere af nye og eksisterende fritidstilbud
 • forebygge isolation og ensomhed
 • stille dagcentre til rådighed for visiterede brugere (og for ikke visiterede brugere hvor der er kapacitet til rådighed)
 • arbejde på at sikre ældres mobilitet i kommunen
 • sikre alle borgere rammer og muligheder for et aktivt, varieret og udviklende forenings- og fritidsliv. Især børn og unge skal have mulighed for at engagere sig og tage del i kultur- og fritidslivet
 • fremme levende lokalmiljø med kulturtilbud og naturoplevelser
 • sikre adgang og information om kultur-, landskabs- og naturværdier 

 

Sidst opdateret 26/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk