Kommuneplan
2013-2024

  

Hovedpolitik for bo og leve

Børn i strandkant

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under Bo og leve. Der henvises i øvrigt til mål for By- og Landskab, Virksomhed og job samt for Klima, Sundhed og Uddannelse.

Mål for bolig, bosætning og byroller

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

 • tiltrække flere borgere til kommunen – gerne erhvervsaktive og børnefamilier
 • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligformer og boligtyper, der imødekommer forskellige befolknings- og aldersgruppers behov
 • Kalundborg by med opland og forstæder fungerer som kraftcenter for bosætning, og at byens særlige bosætningspotentiale i forhold til erhvervsstruktur og Hovedstadsområdet udvikles
 • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by – herunder midtbyen og i østlig retning – og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt 
 • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning og -omdannelse hvor muligt
 • indtænke tilgængeligheden til kollektiv trafik ved udlæg af nye boligarealer eller ved områdefornyelse
 • understøtte potentialerne i de enkelte byer og lokalområder
 • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
 • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning
 • Kalundborg Kommune bidrager til at fremme sunde og miljørigtige boliger, arbejdspladser og institutioner nær boligen 
 • arbejde for at bæredygtighed tænkes ind ved byggeri, byudvikling og byomdannelse i forhold til placering, boligtype, materialeanvendelse, energi- og vandforbrug
 • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne er bevaret og udbygget 
 • der skabes mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse - såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter 
 • sikre hensyntagen til beskyttelse af kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land

Mål for service og samspil med borgerne 

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • sikre, at bosætning og udbredelse af de kommunale serviceydelser koordineres efter en samlet strategi
 • borgerne oplever kommunens servicetilbud som helhedsorienterede, rummelige og sammenhængende
 • Kalundborg Kommune har fokus på den røde tråd i barnets og den unges liv, så forældre og børn oplever, at der er mål og sammmenhæng i de forskellige tilbud i barnets liv: fra hjem til dagtilbud, til skole, til ungdomsuddannelse
 • alle børn og unge sikres en god opvækst gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special og fritidstilbud af indholdsmæssigt høj kvalitet
 • understøtte de ældres sociale, fysiske og psykiske færdigheder
 • alle ældre, der ønsker det, er brugere af nye og eksisterende fritidstilbud
 • forebygge isolation og ensomhed
 • stille dagcentre til rådighed for visiterede brugere (og for ikke visiterede brugere hvor der er kapacitet til rådighed)
 • arbejde på at sikre ældres mobilitet i kommunen
 • sikre alle borgere rammer og muligheder for et aktivt, varieret og udviklende forenings- og fritidsliv. Især børn og unge skal have mulighed for at engagere sig og tage del i kultur- og fritidslivet
 • fremme levende lokalmiljø med kulturtilbud og naturoplevelser
 • sikre adgang og information om kultur-, landskabs- og naturværdier 

 

Sidst opdateret 26/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies