Kommuneplan
2013-2024

  

Ældre

Andelen af ældre borgere i kommunen vokser. Det stiller krav til serviceudbud og kvalitet i plejen og rekrutteringen af medarbejdere i plejesektoren. Der bliver god brug for den frivillige arbejdskraft og udvikling af nye samarbejder. Der er behov for at se nærmere på udbuddet af egnede boliger til ældre.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

  • understøtte og øge livskvaliteten hos kommunes ældre borgere gennem forskellige initiativer

  • fremme et aktivt ældreliv bl.a. ved at udbrede kendskabet til frivilligt arbejde og eksisterende foreninger samt medvirke til udvikling af nye tiltag

  • synliggøre tilbud og serviceniveau samt sikre sammenhæng og koordinering vedr. pleje og omsorg i bl.a. kvalitetsstandarder og serviceinformation

  • yde pleje og omsorg af høj kvalitet, når dette behov opstår

  • medvirke aktivt til at udvikle Kommunen som en attraktiv arbejdsplads med henblik på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere for igennem disse medarbejdere at kunne levere borgerne ydelser af høj kvalitet

Redegørelse

Ældre kommer i de kommende år til at udgøre en stadigt stigende andel af befolkningen, fordi vi siden midten af 1960'erne har født færre børn i Kalundborg – og i resten af den vestlige verden. 

 

Kalundborgs befolkning over 65 år forventes at vokse med ca. 25 % fra 2012 til 2021, fra ca. 9650 til 11.900.

 

Væksten sker både i antallet af ”yngre ældre”, dvs. de 65-79-årige samt i gruppen af de ældste, over 80-årige. Begge grupper vil øges med ca. 25 %, hvilket svarer til, at der for de ældstes vedkommende vil ske en stigning på ca. 500 indtil 2021, hvor der således forventes at være ca. 2650.


Væksten af over 80-årige vil være skævt fordelt i kommunens forskellige planområder; mere end halvdelen af det forøgede antal over 80-årige vil være i Kalundborg planområde.
  

 

Kommunernes Landsforening påpeger i sit debatoplæg fra 2006 "De svageste ældre skal i centrum" på følgevirkninger af de demografiske forskydninger:

  • antallet af plejekrævende ældre vil stige   
  • der vil være en stor gruppe af fysisk og økonomisk ressourcestærke yngre ældre, der bl.a. kan blive en ressource i det frivillige sociale arbejde 
  • stigende vanskeligheder med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft      

Ældres ressourcer

Størstedelen af Kalundborgs ca. 7.200 ældre over 67 år lever i dag et aktivt ældreliv uden – eller med begrænset – brug af de kommunale ældreservicetilbud. 

 

Mange yngre ældre har tid og overskud til at være aktive brugere af kommunens kultur-, fritids og foreningstilbud, fx gennem en af kommunens mere end 260 foreninger. Læs kommuneplanens afsnit om foreningsliv.

 

Af Kalundborg Kommunes ældrepolitik fremgår bl.a., at kommunen i de kommende år vil søge at udvikle og forbedre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ud fra en overbevisning om, at sundhed og aktivitet er nogle af forudsætningerne for et godt liv. 

 

Et aktivt ældreliv med netværk og gode sociale kontakter medvirker til at styrke såvel den fysiske som psykiske sundhed hos ældre og forebygger ensomhed. De yngre ældre, som har både tid og kræfter, er også kernen i det frivillige sociale arbejde. 

 

Kalundborg Kommune ønsker aktivt at støtte en udvikling, hvor friske ældre får det mod- og medspil, som de har behov for med henblik på at holde sig friske og selvhjulpne længst muligt samtidig med, at de svageste oplever tryghed og kvalitet i tilbuddene.

 

Ved siden af ældres deltagelse i det almindelige foreningsliv kan der dog være behov for tiltag målrettet den ældre del af befolkningen – fx gennem udmøntningen af Kalundborg Kommunes sundhedspolitik, der blev vedtaget i foråret 2009. 

 

Pleje og omsorg 

Mens der på den ene side sker vækst i antallet af fysisk og økonomisk ressourcestærke yngre ældre, vokser ældre med behov for hjælp efter Serviceloven og Sundhedsloven – alene på grund af den demografiske udvikling.

 

Kalundborgs tilbud til ældre er organiseret i integrerede enheder (plejecenter og hjemmepleje) i områderne syd, midt og nord. Herudover er der et kompetencecenter med døgn- og dagtilbud til borgere med demenssygdomme.

  

På landsplan lider ca. to tredjedele af de over 65-årige af kroniske sygdomme og vil ofte have behov for særlig støtte med fokus på egenomsorg og livsstil.

 

Borgere over 75 år, tilbydes to årlige besøg som led i den forebyggende indsats. 

 

Dagcentertilbuddene, der både benyttes af visiterede og selvhjulpne borgere, findes udbredt i lokalområderne tæt på de ældre og ofte i tilknytning til de lokale plejecentre. Kommunens servicetilbud er detaljeret beskrevet i Kalundborg Kommunes serviceinformation og kvalitetsstandarder.   

 

Arbejdskraft

I Kalundborg Kommune bruges der overvejende uddannet personale, der løbende kompetenceudvikles. 
 

SOSU-området – og velfærdsuddannelserne generelt – indtænkes i sektoroverskridende indsatser og tiltag, der sammentænker social- og sundhedsområdet med Kalundborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsestiltag. 
 

Pleje- og ældreboliger

I Kalundborg findes ca. 350 plejeboliger fordelt på ti forskellige plejeboliger/plejehjem i kommunen. Boligerne har forskellig standard og er primært toværelses ældreboliger med plejestatus. Dog findes fortsat utidssvarende etværelsesboliger uden køkkenfaciliteter. Se kommunens plejeboliger på kort.

 

Endvidere har Kalundborg Kommune anvisningsret til godt 250 ældrevenlige boliger.

 

Fremadrettet vil det være en udfordring at tilpasse kapaciteten for pleje- og ældreboliger til udviklingen i ældres ønsker og behov; især behovet for boliger til borgere med psykiske funktionsnedsættelser, herunder demens.

 

Den generelle vækst i ældrebefolkningen, sammenholdt med den nuværende efterspørgsel, kan således pege på en ændring i brugen af fælles ældre- og plejeboliger i Kalundborg.

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies