Kommuneplan
2013-2024

  

Særlige behov

Børn og familier med behov for støtte og børn og voksne med fysiske, psykiske eller kommunikative funktionsnedsættelser har særlige behov for støtte, permanent eller i en periode. Det er afgørende for borgerne, at kommunens tilbud opleves imødekommende, sammenhængende og tilstrækkelige.

Mål:  

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

  • yde en helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af sektorer med udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer – uanset alder  
  • alle børn og unge sikres et godt barne- og ungdomsliv gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special- og fritidstilbud af indholdsmæssig høj kvalitet
  • skabe de bedst mulige vilkår for børn og unge og voksne med særlige behov og fokusere på det enkelte barns, den unges, den voksnes og familiens ressourcer  
  • indsatsen er hurtig og effektiv og udføres ud fra princippet om mindst mulig indgriben i familien, så barnet og den unge har mulighed for at blive i lokale dag- og skoletilbud    
  • børn, unge og voksne med handicap ydes en kvalificeret og koordineret indsats, så snart handicappet er konstateret, og familien sikres hjælp og støtte til at leve et almindeligt familieliv. Der er mulighed for forskellige boligvalg og nødvendige kompenserende hjælpemidler. 
  • alle, som er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det, evt gennem beskæftigelse på særlige vilkår. Personer, der ikke magter beskyttet beskæftigelse, tilbydes aktivitets- og samværstilbud, med sigte på at opretholde eller forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem udvikling, kontakt og samvær 
  • Kalundborg kan tiltrække højt kvalificerede medarbejdere, der kan levere høj kvalitet i indsatsen over for borgere med behov for specialiserede indsatser på grund af funktionsnedsættelser. 

Redegørelse

Den Sammenhængende børne- og ungepolitik er grundlag for kommunens arbejde med forebyggende foranstaltninger for børn og unge.   

 

Kalundborg Kommune har fokus på den røde tråd i barnets og den unges liv, så forældre og børn oplever, at der er mål og sammmenhæng i de forskellige tilbud i barnets liv: fra hjem til dagtilbud, til skole, til ungdomsuddannelse.

 

Kalundborg Kommunes tilbud til familier med børn under 18 år, som i perioder har brug for særlig rådgivning og støtte, samt børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau er fastlagt i Børne- og Ungepolitikken. Kalundborg Kommune vægter helhed og sammenhæng i tilbuddene højt gennem tværfagligt samarbejde mellem fagpersoner inden for sundhedstjeneste, dagtilbud, skole, fritidstilbud og Fagcenter for Børn og Familie, herunder PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning).  

 

Kalundborg Kommunes handicappolitik tager sit udgangspunkt i visionen om, at Kalundborg Kommune vil give alle borgere, uanset handicap, lige muligheder i det daglige liv, i arbejde og i fritid gennem hele livet.  

 

For så vidt angår børn og unge med handicap, er der overensstemmelse mellem børne- og ungepolitikken og handicappolitikken.       

 

Politikkerne skal konkretiseres inden for de enkelte sektorer med fokus på tilgængelighed – fysisk, kommunikativt og socialt – gennem fastlæggelse af mål og indsatser, der følges op gennem årlige redegørelser.

 

Kommunens indsatser i tilknytning til Serviceloven og Sundhedsloven over for voksne med længerevarende eller varigt behov for hjælp, omsorg eller behandling på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer omfatter områderne handicap, socialpsykiatri, misbrug og forsorg. På væsentlige områder er indsatsen indtænkt i samarbejdet med de 17 andre kommuner i Region Sjælland gennem blandt andet Rammeaftalen

 

Sidst opdateret 06/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies