Kommuneplan
2013-2024

  

Småbørn

Kalundborg Kommunes dagtilbud for de 0-6-årige omfatter vuggestuer, børne-haver, integrerede institutioner og dagpleje. Desuden findes fem selvejende og tre private institutioner samt private børnepassere med kommunalt tilskud.

Mål 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • dagtilbuddene lægger stor vægt på kvalitet og mangfoldighed 
 • børnene møder kvalificerede og engagerede medarbejdere
 • der skabes en rød tråd i barnets liv gennem mål og sammenhænge i tilbuddene
 • de pædagogiske læreplaner er omdrejningspunktet og skaber et fagligt indhold i dagilbuddet, som rummer udfordringer for alle børn - med respekt for børnenes forskelligheder
 • dagtilbuddene har plads til både leg og læring, som gensidigt supplerer hinanden
 • dagtilbuddene sikrer et godt sprogligt læringsmiljø hvor hvert barn sprogstimuleres
 • børn og unges sundhed vægtes højt og dagtilbuddene har sundhed og fysisk aktivitet som væsentlige indsatsområder
 • forældrene – både i dagligdagen og via repræsentation i forældrebestyrelsen – er vigtige medspillere for udviklingen af dagtilbuddet
 • dagtilbuddene skaber inkluderende børnefællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn
 • dagtilbuddene udvikler børnenes it-kundskaber og medarbejderne benytter it-baserede kompetence udviklingsværktøjer, som sætter spot på den pædagogiske faglighed
 • medarbejderne reflekterer over egen praksis og dagtilbuddenes læringsmiljøer

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede en "Sammenhængende børne- og ungepolitik" i 2006, og fastlagde hermed bl.a. mål for de kommunale dagtilbud for 0-6-årige. 

 

Kommunens institutioner er fordelt i Kalundborg kommune. Dagtilbuddene er organiseret i fem områder med fælles ledelse og forældrebestyrelse. Den aktuelle kapacitet i kommunens institutioner er ca. 1.213 3-6-årige og ca. 295 0-2-årige.Hertil kommer dagplejeområdet, som har en samlet kapacitet på ca. 551 0-3-årige. Dagplejen er udlagt til områdeinstitutioner og er fordelt over kommunen. For Gørlev-områdets vedkommende er dagplejen lagt under den selvejende institution Hobitten med 86 børn. Inden for det selvejende og private område er der aktuelt kapacitet til ca. 370 børn. Se kommunens daginstitutioner og dagplejere på kort.

 

I 2013 er der oprettet vuggestuegrupper i seks børnehaver, som dermed er gjort til integrerede institutioner for at tilgodese forældres valgmuligheder i henhold til det frie valg af dagtilbud.

 

Der er sket kvalitetsudvikling på en række områder – blandt andet har Kalundborg Kommune udarbejdet den første kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, som dokumenterer indsatsområder og som fremover vil fungerer som værktøj til faglig udvikling. Endvidere vægtes efteruddannelse af medarbejdere højt, idet høj faglig standard er forudsætningen for højkvalitetsdagtilbud.

 

Kalundborg Kommune medvirker i et KL-partnerskab med 38 andre kommuner om "God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud" med sigte på at sætte fokus på systematisk kvalitetsudvikling i kommunens institutioner. Samtidig har Kalundborg Kommune igangsat en "Masterplan på dagtilbudsområdet", der skal søge at belyse og vurdere bygningsmæssige forhold i kommunens institutioner og vurdere behovet for specialtilbud til småbørn, det forventede fremtidige behov for dagtilbud i forskellige lokalområder, pejlemærker for fremtidens daginstitution samt på baggrund heraf vurdere hvilke typer dagtilbud, der fremover ønskes tilgodeset i Kalundborg kommune. 

 

Dagtilbudsområdet arbejder også med at sikre trygge overgange for barnet i forbindelse med skift fra hjem til dagtilbud og senere igen fra dagtilbud til skole og videre. For at skabe tryghed og lette barnets liv samarbejder de professionelle med forældre og med fokus på tværfaglighed og samarbejde – også mellem almen- og specialtilbud. 

 

Alle dagtilbud skal arbejde med inklusion og sikre at alle børn gives mulighed for at deltage i børnefællesskaber og opleve sig inkluderet. Det er medarbejdernes opgave at skabe hensigtsmæssige rammer og organisere dagligdagen, så der kan tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Medarbejderne skal møde barnet med et ressourcefokuseret og inkluderende børnesyn.  

 

Kalundborg Kommune har en sundhedspolitik med børn og unges sundhed som særligt indsatsområde, fordi sunde børn har de bedste betingelser for at udvikle sig og lære og for at fastholde sundheden som voksne.

 

Der udlægges i kommuneplanen ikke specifikt areal til daginstitutioner, men indarbejdes arealudlæg til daginstitutioner i forbindelse med udlæg af nye arealer til boligformål. Ligeledes vil masterplanen for dagpasningsområdet indgå i vurderingen af behovet for fremtidige arealudlæg.

 

Kommunernes ansvar og opgaver i forhold til øget sundhed er forøget i takt med væksten i antallet af overvægtige børn og unge. Kalundborg kommunes dagpasningstilbud lægger stor vægt på at stimulere børnenes lyst og adgang til bevægelse og fysisk udfoldelse i institutionerne.

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies