Kommuneplan
2013-2024

  

Sundhed

Skilt til tandpleje og skolelæge

Kalundborg Kommunes konkrete borgerrettede sundhedstilbud efter Sundhedsloven og Serviceloven omfatter forebyggende sundhedstilbud for børn og unge, tandpleje til børn og unge samt omsorgs- og specialtandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning samt indsatser i forhold til alkohol- og stofmisbrug. Den bredt forebyggende og sundhedsfremmende indsats er omtalt i det tværgående indsatsområde sundhed. 

Mål 

Sundhedsplejen

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

 • sundhedsplejen er et vigtigt omdrejningspunkt for den tidlige sundhedsmæssige indsats og har en særlig rolle ved at komme i alle hjem 
 • indsatsen er målrettet i forhold til særlige forældregrupper, da social baggrund har betydning for børn, unge og familiers sundhed og livskvalitet 
 • sundhedsarbejdet tager udgangspunkt i familiens og barnets ressourcer samt giver råd og vejledning for hermed at udvikle familiens evner til at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at være forældre 
 • sundhedsplejen drejer sig især om at supplere og videregive viden og erfaringer om barnets/den unges behov for omsorg og tilknytning, pleje og udvikling

Tandpleje til børn og unge 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • børn og unge ved en god hjemmetandpleje og sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand hele livet. 

 • arbejde for at uligheden i tandsundhed reduceres ved at målrette indsatsen til der hvor behovet er størst. 

 • udvikle tandplejen løbende, så vi på bedste vis kan varetage nuværende og kommende opgaver

Omsorgs- og specialtandpleje

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:  

 • sikre borgeren mulighed for at bevare tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand
 • medvirke til at sikre borgerens fysiske, psykiske og sociale trivsel
 • i enkelte tilfælde kan formålet udelukkende være smertelindring

Genoptræning 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • borgeren understøttes i at opnå bedst mulige fysiske, psykiske og sociale færdigheder
 • styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet
 • træningen og målene opfattes som meningsfulde af borgeren

Stof- og alkoholmisbrug  

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • skabe mulighed for, at den enkelte misbruger kan arbejde med at ændre sit misbrugsmønster for at skabe bedre livskvalitet og livsmuligheder 
 • borgere med misbrugsproblemer kan tilbydes behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation, og at brugeren bliver inddraget i såvel planlægningen som udformningen af tilbuddet
 • understøtte en forebyggende, helhedsorienteret indsats for kommunens unge bl.a. ved at iværksætte en dialog mellem kommunens ungdomsuddannelsesinstitutioner for at opnå en fælles rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelserne
 • tilbyde individuelle samtaler herunder terapeutiske forløb, med udgangspunkt i den unges nuværende livssituation.
 • Sikre tværfagligt samarbejde omkring den unge, dvs. koordinering og sikring af sammenhæng i indsatsen.

Redegørelse  

Afsnittet omhandler indsatser på sundhedsområdet, der retter sig mod konkrete behov og indsatser.

 

Kalundborg Kommunes børne- og ungepolitik indeholder politisk fastsatte mål for sundhedsplejen, mens der på omsorgs- og specialtandplejen, genoptrænings-, og stofmisbrugsområdet er politisk besluttede servicemål og kvalitetsstandarder. På hjemmesygeplejeområder er der igangsat en politisk proces for servicemål og kvalitetsstandarder.           

 

Der er ikke en klar adskillelse mellem specifikke og konkrete indsatser og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Det viser sig bl.a., når generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser udmøntes i konkrete tiltag rettet mod særlige målgrupper, fx overvægtige børn og unge mødre, samt særlige tilbud til kroniske patienter.   

 

Sundhedsaftalerne mellem Region Sjælland, kommunerne og de praktiserende læger skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem behandling, rehabilitering og forebyggelse. 

 

Sundhedspleje

Formålet med Sundhedsplejen er at sikre børn og unge en sund opvækst og at skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Sundhedsplejens kerneydelse er sundhedsfremme og forebyggelse til alle familier med børn i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen omfatter sygdomsforebyggelse og vejledning i sundhedsfremme. Op til den skolepligtige alder foregår undersøgelse og vejledning i eget hjem. Derefter sker det i skolens regi. Sundhedstjenesten har desuden konsulentfunktion overfor alle dagtilbud og skoler vedrørende hygiejne, børn med smitsomme sygdomme og børn med særlige behov

 

Hjemmesygeplejen

Formålet med hjemmesygeplejen er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og smertelindring til borgere, der har behov for det. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Hjemmesygepleje tilbydes som udgangspunkt i sygeplejeklinikker i de enkelte områder (nord, syd og midt).

 

Tandplejen til børn og unge under 18 år  

Tandplejen for de 0-18 årige skal tilbydes på kommunens egne klinikker beliggende i Kalundborg og Høng. Endvidere har kommunalbestyrelsen besluttet at børn og unge født 2001 eller tidligere fra gl. Bjergsted og Hvidebæk kan fortsætte hos private tandlæger vederlagsfrit. Dog foregår al tandretning på kommunens egne klinikker. 

 

Omsorgs- og specialtandpleje til personer over 18 år 

Omsorgs- og specialtandpleje til personer over 18 år med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap gives efter visitation.  

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning   

Borgere med behov for genoptræning efter Sundhedsloven med genoptræningsplan, tilbydes genoptræning i Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og genoptræningscenter eller på en klinik for fysioterapi, der har aftale med Kalundborg Kommune. Tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning gives individuelt, på hold eller som selvtræning, i hhv. Kalundborg, Gørlev eller borgerens nærmiljø. 

 

Borgere, der er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, tilbydes træning i Kalundborg Kommunes Forebyggelses- og genoptræningscenter.       

 

Alkohol og stofmisbrug

Kalundborg Misbrugscenter yder gratis rådgivning og vejledning til voksne borgere og unge under 18 år. Rådgivningscentret tilbyder individuelt tilrettelagt alkoholbehandling, hjælp til afklaring, psykolog- og lægebehandling, individuelle samtaler, rådgivning og  vejledning. Rådgivningscentret kan endvidere visitere til dagbehandling i samarbejde med  Slagelse Kommune.

Sidst opdateret 08/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies