Kommuneplan
2013-2024

  

Hovedpolitik for By og landskab

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under By- og Landskab. Der henvises i øvrigt til mål for Bo og leve, Virksomhed og job samt for Klima, Sundhed og Uddannelse.

Mål for kultur- og naturværdier 

Det er Kommunalbestyrelsen mål at: 

 • beskytte og forøge kvaliteten af natur- og landskabsværdierne ved at fastholde og fremme mangfoldigheden i kommunens natur og landskaber
 • sikre adgang og information om kultur, landskabs - og naturværdier 
 • sikre hensyntagen til beskyttelse af kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land 

 • etablere spredningsveje for dyr og planter mellem naturområderne, så den biologiske mangfoldighed fremmes  

Mål for bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Det er Kommunalbestyrelsen mål at: 

 • planlægningen bidrager til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen
 • fastholde og forbedre indsatsen for at beskytte miljøet (luft, jord og vand) 
 • sikre at viden og ideer om bæredygtige løsninger formidles
 • Kalundborg Kommune er i tæt dialog med borgere og virksomheder om natur- og miljøforhold 
 • fremme dialog og vidensdeling om bæredygtighed, både internt i kommunen som virksomhed, samt med borgere og foreninger, derudover virksomhedsunderstøtte og fremme netværk samt partnerskaber med virksomheder, foreninger og organisationer om borgerrettede opgaver, aktiviteter og tiltag
 • understøtte indsatsen for at nedbringe energiforbruget, øge energieffektiviteten og omstille til vedvarende energikilder gennem strategisk energiplanlægning for kommunen som geografisk enhed
 • fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder
 • der gennemføres en aktiv indsats for at begrænse ressourceforbruget og affaldsmængden
 • fastholde og øge genanvendelsen af dagrenovation, storskrald samt affald fra genbrugspladserne
 • sikre rent drikkevand af god kvalitet til borgerne
 • der ikke bruges mere vand end nødvendigt
 • medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsom arealanvendelse (fx boligformål)
 • understøtte aktiviteter inden for bæredygtig turisme

Mål for by og -lokalområdeudvikling

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:  

 • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning 
 • der i Kalundborg kommune er rammer, som giver mulighed for at leve et sundt liv
 • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning og –omdannelse hvor muligt
 • fastholde en tydelig adskillelse mellem bymæssig bebyggelse og det åbne land og sikre at bymæssig bebyggelse tilpasses og integreres i landskabet
 • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
 • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne bevares og udbygges
 • der skabes mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse - såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter
 • sammentænke miljø og rekreative tiltag
 • gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i kommunen
 • gøre en særlig indsats for at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen
 • forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandstand
 • arbejde for at sikre den nødvendige infrastruktur for såvel borgere som erhvervsliv
 • forbedre borgernes adgang til naturen ved sammenhængende stisystemer i byområder, landsbyer og det åbne land
Sidst opdateret 06/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk