Kommuneplan
2013-2024

  

Hovedpolitik for By og landskab

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under By- og Landskab. Der henvises i øvrigt til mål for Bo og leve, Virksomhed og job samt for Klima, Sundhed og Uddannelse.

Mål for kultur- og naturværdier 

Det er Kommunalbestyrelsen mål at: 

 • beskytte og forøge kvaliteten af natur- og landskabsværdierne ved at fastholde og fremme mangfoldigheden i kommunens natur og landskaber
 • sikre adgang og information om kultur, landskabs - og naturværdier 
 • sikre hensyntagen til beskyttelse af kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land 

 • etablere spredningsveje for dyr og planter mellem naturområderne, så den biologiske mangfoldighed fremmes  

Mål for bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Det er Kommunalbestyrelsen mål at: 

 • planlægningen bidrager til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen
 • fastholde og forbedre indsatsen for at beskytte miljøet (luft, jord og vand) 
 • sikre at viden og ideer om bæredygtige løsninger formidles
 • Kalundborg Kommune er i tæt dialog med borgere og virksomheder om natur- og miljøforhold 
 • fremme dialog og vidensdeling om bæredygtighed, både internt i kommunen som virksomhed, samt med borgere og foreninger, derudover virksomhedsunderstøtte og fremme netværk samt partnerskaber med virksomheder, foreninger og organisationer om borgerrettede opgaver, aktiviteter og tiltag
 • understøtte indsatsen for at nedbringe energiforbruget, øge energieffektiviteten og omstille til vedvarende energikilder gennem strategisk energiplanlægning for kommunen som geografisk enhed
 • fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder
 • der gennemføres en aktiv indsats for at begrænse ressourceforbruget og affaldsmængden
 • fastholde og øge genanvendelsen af dagrenovation, storskrald samt affald fra genbrugspladserne
 • sikre rent drikkevand af god kvalitet til borgerne
 • der ikke bruges mere vand end nødvendigt
 • medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsom arealanvendelse (fx boligformål)
 • understøtte aktiviteter inden for bæredygtig turisme

Mål for by og -lokalområdeudvikling

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:  

 • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning 
 • der i Kalundborg kommune er rammer, som giver mulighed for at leve et sundt liv
 • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning og –omdannelse hvor muligt
 • fastholde en tydelig adskillelse mellem bymæssig bebyggelse og det åbne land og sikre at bymæssig bebyggelse tilpasses og integreres i landskabet
 • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
 • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne bevares og udbygges
 • der skabes mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse - såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter
 • sammentænke miljø og rekreative tiltag
 • gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i kommunen
 • gøre en særlig indsats for at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen
 • forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandstand
 • arbejde for at sikre den nødvendige infrastruktur for såvel borgere som erhvervsliv
 • forbedre borgernes adgang til naturen ved sammenhængende stisystemer i byområder, landsbyer og det åbne land
Sidst opdateret 06/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies