Kommuneplan
2013-2024

  

Grundvand

Drikkevandforsyningen i Kalundborg kommune varetages af 60 almene vandværker og ca. 325 ejendomme med vand fra egen brønd eller boring. Herudover er der ca. 65 erhvervsindvindere, der indvinder grundvand eller overfladevand fra søer eller vandløb.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre god kvalitativ og kvantitativ tilstand i grundvandet inden 2015
  • arbejde for at beskytte grundvandet mod forurening i samarbejde med borgere, erhverv og andre myndigheder
  • undgå produktion af drikkevand ved rensning af grundvand for miljøfremmede stoffer
  • administrere grundvandstruende aktiviteter restriktivt i områder med særlige drikkevandsinteresser og sikre, at forureninger, der truer grundvandet, kommer under kontrol
  • sikre, at vandindvindingen foregår spredt under hensyntagen til naturinteresser, og at indvindingen er i balance med grundvandsdannelsen
  • arbejde for at begrænse indvindingen af grundvand til det nødvendige, og arbejde for, at erhverv kan forsynes med vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, hvor dette er muligt
  • sikre rent drikkevand af god kvalitet til borgerne
  • at der ikke bruges mere vand end nødvendigt
  • arbejde for en stor forsyningssikkerhed
  • arbejde for at fremme genbrug af vand, brug af sekundavand og vandbesparende teknologi

Retningslinjer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer (lovbkg. nr. 587 af 27. maj 2013) er gældende indtil Kalundborg Kommunes Vandhandleplan er vedtaget.

Vandhandleplanerne er hjemvist til Naturstyrelsen til fornyet behandling og er således endnu ikke vedtaget, hvilket dog ventes at ske i løbet af 2014.

 

Indenfor Indvindingsoplande til almene vandforsyninger og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), herunder Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal der tages særlige grundvandshensyn (se kort 9.4.a.) for at beskytte den nuværende og den fremtidige vandforsyning.

Retningslinjer herfor vil, når vandplanerne er vedtaget, findes i Kalundborg Kommunes Vandhandleplan som retningslinje nr. 38-43. Retningslinjerne 40 og 41 er desuden uddybet i ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomme indvindingsoplande”.

 

Se desuden generelle rammebestemmelser for grundvand.

 

Kort 9.4.a. områder med drikkevandsinteresser, Områder med særlige drikkevandsinteresser og Ntratfølsomme Indvindingsoplande

 

Sidst opdateret 03/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies