Kommuneplan
2013-2024

  

Råstof

Grusgrav

Råstofområdet administreres af Region Sjælland, der har ansvaret for kortlægningen af råstoffer og planlægning for råstofindvinding, og som hvert fjerde år udsender en råstofplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med indvindingen.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • råstofgrave ved efterbehandling øger de rekreative muligheder i kommunen
  • råstofgrave efterbehandles under hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne i nærområdet   

Retningslinjer

Retningslinjerne for råstofindvinding fastsættes i Råstofplanen for Region Sjælland. Retningslinjerne omfatter både indvindingsforhold og arealanvendelse i de udpegede Råstofgraveområder og Råstofinteresseområder. 

 

Derudover er følgende retningslinjer, der vedrører råstofområder, som ikke er omfattet af råstofplanen, fortsat gældende. Retningslinjerne er vedtaget som tillæg til hhv. regionplanen for det tidligere Vestsjællands amt, hhv. Bjergsted kommunes kommuneplan.  

  

Udvidelse af råstofindvinding ved Kaldredgård

9.3.1 Ved Kaldredgård, på matr. nr. 1a, 1d, 22, 23, 24 og 25a, Kaldred by, Bregninge, alle beliggende i Kalundborg kommune, kan der indvindes råstoffer på det areal, der er vist på kortet 10.1.a, og som udgør i alt ca. 79 ha. Udformningen af anlægget, herunder vejtilslutning, skal ske efter rammerne, der er beskrevet i tillæg 20 til Kommuneplan 1997-2008 for Bjergsted kommune med tilhørende VVM-redegørelse.

 

Der skal udføres en samlet efterbehandling og pleje for hele det ovennævnte areal, der tilgodeser behovet for natur og ekstensive rekreative aktiviteter samt ekstensiv landbrugsdrift. Der skal i denne sammenhæng især tages højde for de beskyttede dyre- og plantearter, der findes i området.

 

Ny råstofindvinding ved Bregningegården

9.3.2 Ved Bregningegård, på matr. nr. 4a, Bregninge by, Bregninge, Kalundborg kommune kan der indvindes råstoffer på det areal, der er vist på kortet 10.1.a, og som udgør i alt ca. 37 ha. Udformningen af anlægget, herunder vejtilslutning, skal ske efter rammerne, der er beskrevet i tillæg 21 til Kommuneplan 1997-2008 for Bjergsted kommune med tilhørende VVM-redegørelse.

 

Der skal udføres en samlet efterbehandling og pleje for hele det ovennævnte areal, der tilgodeser behovet for natur og ekstensiv rekreativitet samt ekstensiv landbrugsdrift. Der skal i denne sammenhæng især tages højde for de beskyttede dyre- og plantearter, der findes i området.

 

Indvinding af råstoffer i Løgtved plantage

9.3.3 I Løgtved Plantage, matr. nr. 3, Løgtved by, Viskinge kan der indvindes råstoffer på det areal, der er vist på kortet 10.1.a, og som udgør i alt 43 ha. Udformningen af anlægget skal ske efter rammerne, der er beskrevet i Tillæg 7 til Regionplan 2005-2016 med tilhørende VVM-redegørelse. Arterne i udpegningsgrundlaget for Habitatområde 137 nord for matriklen må ikke påvirkes af råstofindvindingen. Der skal udføres en samlet efterbehandling og pleje for hele matr. nr. 3, Løgtved by, Viskinge, Bjergsted kommune, der tilgodeser arterne i udpegningsgrundlaget for Habitatområde 137.

Efterbehandling af Bjergsted Graveområde

9.3.4. Graveområdet inddeles i 3 områdetyper med henblik på differentieret efterbehandling (kort 9.3.a) 
 

9.3.5 Der skal som udgangspunkt etableres en trampesti/natursti rundt i de enkelte efterbehandlede råstofgrave. Stien skal desuden være en del af en gennemgående stiforbindelse i hele graveområdet. Dette skal integreres i efterbehandlingsplanen for den pågældende råstofgrav.

  

Områdetype 1 

9.3.6 Områdetype 1 fremgår af korttema Område type 1 på kort 9.3.a og er beliggende nær habitatområde 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å i en afstand på ca. 300 m fra habitatområdets grænse.
 

9.3.7 Efterbehandling skal ske til natur, der kan understøtte arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget for habitatområdet samt relevante bilag IV arter.


9.3.8 Der kan ikke etableres andre rekreative anlæg end trampestier.

 

9.3.9 Hovedparten af skråningerne efterlades til succession som rå, næringsfattige potentielle overdrev, enten ved at lade gruset ligge, eller ved indskiftning hvor overjord og ikke salgbart muld indbygges i skråninger som ved afslutning påfyldes et næringsfattigt gruslag af min. 50 cm tykkelse.

 

9.3.10 Geologiske profiler (stejle skrænter) kan etableres, men uden sikkerhedsforanstaltninger og infotavler. De skal henfalde på naturens præmisser.

 

9.3.11 Der skal etableres små (100-500 m2) vandhuller med en maksimal dybde på 1 m.

 

Områdetype 2 

9.3.12 Områdetype 2 fremgår af korttema Område type 2 på kort 9.3.a. Der kan i Områdetype 2 etableres mindre anlæg, der kan understøtte rekreative aktiviteter, f.eks. shelters, bålpladser, mindre fiskepladser, geologiske profiler med vedligehold og informationsmateriale samt andre formidlingsmæssige anlæg.

 

9.3.13 At en råstofgrav ligger i områdetype 2 udelukker ikke, at der kan efterbehandles som beskrevet under områdetype 1.

 

Områdetype 3 

9.3.14 Områdetype 3 fremgår af korttema Område type 3 på kort 9.3.a. Områderne er koncentreret omkring de mest besøgte steder i området; Amfiteatret i Bregninge samt Kaldred Ferieby.

 

9.3.15 Der kan etableres anlæg og aktiviteter, der kan understøtte rekreative aktiviteter, f.eks. husbåde, marina, kanoudlejning, robane eller ikke motoriseret sejlads.

 

9.3.16 At en råstofgrav ligger i områdetype 3 udelukker ikke, at der kan efterbehandles som beskrevet under områdetype 1 eller 2.

 

Kort 9.3.a. Områdetyper for efterbehandling af Råstofgrave

Sidst opdateret 23/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Links og dokumenter

>Råstofplan 2012-2023

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies