Kommuneplan
2013-2024

  

Spildevand

Rensningsanlæg

Kalundborg kommune er karakteriseret ved en decentral spildevandsstruktur med 12 rensningsanlæg af varierende alder og kvalitet. Industrien sætter også sit præg på Kalundborg Kommune hvilket har givet kommunen en mangeårig erfaring med avanceret spildevandsrensning men stiller samtidig krav til moderne spildevandsfaciliteter. Spildevandsafledningen i Kalundborg Kommune administreres efter den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • Fortsætte effektiviseringen af spildevandsområdet ved at centralisere renseanlægsstrukturen
  • konsekvenserne ved stigende nedbør som følge af klimaforandringerne indarbejdes i den kommende spildevandsplan med hensyn til dimensionering af spildevandstekniske anlæg
  • det fremtidige klimaperspektiv skal tænkes ind i forholdet mellem befæstet areal og grønne arealer ved nybyggeri
  • der i den kommende revision af spildevandsplanen fortsat er fokus på at forny kloaksystemet i kloakoplandene, og på at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land
  • der ved ny kloakering og fornyelse af kloakanlæg undersøges og så vidt muligt anvendes mulighederne for håndtering af regnvand i rekreative løsninger som supplement til traditionelle regnvandsledninger

Retningslinjer

Spildevandsafledningen i Kalundborg kommune administreres efter den til enhver tid gældende Spildevandsplan.

 

Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 10 Vandindvinding og kapitel 11 Vandløb, søer og kystvande, er gældende indtil Kalundborg Kommunes Vandhandleplan er vedtaget. Vandplanerne er hjemvist til Naturstyrelsen til fornyet behandling og er således endnu ikke vedtaget, hvilket dog ventes at ske i løbet af 2014.

 

Sidst opdateret 01/03-2016

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies