Kommuneplan
2013-2024

  

Jordbrug

Det overordnede mål med retningslinjerne for jordbrugsinteresser er at sikre, at anvendelse af landbrugsjord til jordbrugsformål sker under hensyntagen til et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab, samt at inddragelse af landbrugsjord til andre formål i størst muligt omfang begrænses.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • leve op til målsætningerne i Vandmiljøplan III om at nedbringe landbrugets påvirkning af vandmiljø, natur og naboer
  • viden og idéer om bæredygtige løsninger er formidlet
  • understøtte landbrugets udviklingsmuligheder 
  • udarbejde en analyse af jordbrugserhvervene for at sikre de jordbrugsmæssige interesser

Retningslinjer

Særligt værdifulde landbrugsområder

6.8.1 SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER er angivet på temaet Særligt værdifulde Landbrugsområder på kortet 6.8.a. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER er områder, der fortrinsvis skal anvendes til jordbrugsdrift, da de har en høj dyrkningsværdi.

 

Kort 6.8.a. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER 

 

6.8.2 Arealer til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER.

 

Byvækst, tekniske anlæg mv.

6.8.3 Ved inddragelse af landbrugsjord til byvækst, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål skal der tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling.

 

Nabogener

6.8.4 Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse mv., således at støj- og lugtgener mv. så vidt muligt undgås.

 

Samarbejde

6.8.5 Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde med jordbrugserhvervet vil kommunen søge at imødegå konflikter mellem jordbrugserhvervet og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser.

 

Andre interesser

6.8.6 Den landbrugsmæssige anvendelse af landbrugsjorder, hvortil der er knyttet andre arealinteresser, f.eks. natur-, kultur-, råstofs- og vandindvindingsinteresser, bør foregå i overensstemmelse med retningslinjerne for disse interesser.

 

Markvanding

Med hensyn til markvanding henvises til den Kalundborg Kommunes Vandhandleplan og indtil dennes ikrafttræden Regionplanen for Vestsjællands amt afsnit 10.8 Landbrugets forsyningsforhold. Vandplanerne er hjemvist til fornyet behandling og er således ikke endnu ikke vedtaget, hvilket dog ventes at ske i løbet af 2013.

 

Sidst opdateret 27/01-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies