Kommuneplan
2013-2024

  

Klimatilpasning

Kalundborg Kommunalbestyrelse har i august 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan. Det betyder, at der er skabt et grundlag, som skal bidrage til at sikre en målrettet indsats for at forebygge og afbøde skadevirkningerne af klimaforandringerne. Klimatilpasningsplanen, som bl.a. omfatter et kommuneplantillæg, er indarbejdet i kommuneplanen.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • risikoen for oversvømmelse fra hav, ekstremregn og opstigende grundvand indtænkes i kommende planer og projekter
  • risikoen for en 100-års stormflods- eller regnhændelse i år 2050 som minimum lægges til grund for fremtidig planlægning
  • indsatser prioriteres med udgangspunkt i risikokortlægningen og under hensyntagen til kommunens særlige værdier og sammenhæng til andre planer og projekter
  • klimatilpasningsløsninger er medvirkende til at både byer og det åbne land tilføres nye kvaliteter
  • samarbejde med borgere og erhvervslivet om at sikre udsatte områder
  • vurdere behovet for initiativer, der øger vidensniveauet for klimatilpasning løbende frem mod næste kommuneplan

Retningslinjer

Havvand
6.12.1 OVERSVØMMELSESOMRÅDER fremgår af temaet Oversvømmelsesområder på kort 6.12. OVERSVØMMELSESOMRÅDER dækker arealer under 1.9 m i direkte tilknytning til havet, der kan stå under vand ved en 100-års stormflodshændelse i 2050. Inden for OVERSVØMMELSESOMRÅDE skal der ved ændret arealanvendelse samt nybyggeri og anlæg vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området.

 

Kort 6.12. Oversvømmelsesområder

 

6.12.2 KLIMATILPASNINGSZONEN fremgår af temaet Klimatilpasningszonen på kort 6.12 og dækker alle arealer i direkte tilknytning til havet, som ligger under kote 3. Inden for KLIMATILPASNINGSZONEN skal der i den fremtidig planlægning tages hensyn til, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området.

 

Nedbør
6.12.3 REGNVANDSOMRÅDER fremgår af temaet Regnvandsområder på kort 6.12.a-e. I REGNVANDSOMRÅDER kan det forventes, at der vil stå vand på terræn fra spildevandssystemet ved en 100-års regnhændelse i 2050. Inden for REGNVANDSOMRÅDER skal der ved ændret arealanvendelse samt ved nybyggeri og anlæg vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området.

 

Kort 6.12.a. Regnvandsområder i Kalundborg

 

Kort 6.12.b. Regnvandsområder i Høng

 

 

Kort 6.12.c. Regnvandsområder i Gørlev

 

 

Kort 6.12.d. Regnvandsområder i Svebølle

 

 

Kort 6.12.e. Regnvandsområder i Ubby -Jerslev

 

 

6.12.4 BLUESPOTS fremgår af temaet Bluespots på kort 6.12.f, og omfatter lavninger, hvori regnvand potentielt kan samles. Indenfor BLUESPOTS skal der ved ændret arealanvendelse samt nybyggeri og anlæg vurderes, om der er behov for tiltag, der kan imødegå den mulige risiko for oversvømmelser i området.

 

Kort 6.12.f. Bluespot

 

Indsatsområder
6.12.5 INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING er de områder som prioriteres med udgangspunkt i risikokortlægningen og under hensyntagen til kommunens særlige værdier og sammenhæng til andre planer. INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING ses på kort 6.12.g og omfatter områder, der oversvømmes pga. stigende havvandsstand og skybrud:

 

 

Kort 6.12.g. Indsatsområder for klimatilpasning

 

Indsatsområder i forbindelse med stigende havvandstand:
1.1a, b og c - Kalundborg By
1.2 - Reersø
1.3 - Vesterlyng / Omegnens fritidshaveforening
1.4 - Bjerge Sydstrand / Ornum
1.5 - Dalby Strand
1.6 - Sejerø

 

Indsatsområder i forbindelse med skybrud:
2.1 - Høng, nordlig del
2.6 - Gørlev, centrale del
2.7 - Gørlev Kirkevangen
2.8 - Indre Svebølle
2.9 - Industriområde Svebølle
2.12 - Ubby-Jerslev, Søndergade/Engårdsvej
2.18 - Kalundborg midtby
2.19 - Kalundborg Rynkevangen
2.20 - Kalundborg Carmen Clairol området
 

6.12.6 Ved ny planlægning eller ved ændret arealanvendelse indenfor INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING, skal der tages hensyn til ”Indsatsbeskrivelserne”, herunder til mulighederne for at realisere klimatilpasningsløsninger.

 

6.12.7 De udpegede INDSATSOMRÅDER FOR KLIMATILPASNING skal lægges til grund for prioriteringerne i spildevandsplanen.

 

Klimatilpasningsplan
6.12.8 ”Indsatskataloget” i Klimatilpasningsplanen lægges til grund for realisering af Klimatilpasningsplanen.

 

Se desuden Kommuneplanens generelle rammebestemmelser for klimatilpasning.

 

 

 

Sidst opdateret 03/06-2015

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies