Kommuneplan
2013-2024

  

Landskab

Landskab på Nekselø

Kalundborg kommune indeholder store landskabelige værdier. De STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER og SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDSKABER er kommunens landskabelige kerneområder.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse af de landskabelige værdier, herunder de særligt værdifulde landskaber og de  større uforstyrrede landskaber

  • mangfoldigheden i landskabet fastholdes og udbygges

  • landskabskaraktervurdering benyttes i lokalplaner, kommuneplantillæg og til at vurdere konkrete projekters indvirkning på de landskabelige oplevelser og helheder

  • større ejerskab til de landskabelige værdier skabes gennem naturformidling

  • der identificeres, udpeges og evt. etableres oplevelsesruter i særligt karakterfulde og smukke landskaber og kulturmiljøer

Retningslinjer

6.6.1 Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som hovedregel for anden anvendelse. Etablering af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen skal foregå under hensyntagen til landskabets karaktergivende træk og oplevelsesmuligheder, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Vurderingen skal tage udgangspunkt i beskrivelserne af de specifikke landskabskarakterområder (se kort 6.6.a).

 

Særligt værdifulde landskaber

6.6.2 SÆRLIGT VÆDIFULDE LANDSKABER udgør karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet og fremgår af temaet Særligt værdifulde landskaber på kort 6.6.b

 

6.6.3 I SÆRLIGT VÆDIFULDE LANDSKABER kan der kun opføres ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri eller ske ændringer i arealanvendelsen, såfremt det ikke påvirker landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativt og under hensyn til det enkelte karakterområdes nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.

 

Landskaber med generelle beskyttelsesinteresser

6.6.4 LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER fremgår af temaet Landskaber med generelle beskyttelsesinteresser på kort 6.6.b.

 

6.6.5 I LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER skal byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen, så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte karakterområdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.

 

Kort 6.6.a. Landskabskarakterområder

 

 

Større uforstyrrede landskaber

6.6.6 STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER fremgår af temaet større uforstyrrede landskaber på kortet 6.6.b.
 

6.6.7 STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER er landskaber, hvor der kun opleves en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser.

 

6.6.8 STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg samt støjende aktiviteter. Hvis et større anlæg nødvendigvis må placeres i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes, således at det ikke påvirker landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativt. 

 

Kort 6.6.b. SÆRLIGT VÆDIFULDE LANDSKABER, LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER og STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER

Sidst opdateret 10/01-2017

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies