Kommuneplan
2013-2024

  

Lavbundsarealer

Fugtig eng

De udpegede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske udvaskningen af næringssoffer til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Arealerne skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens §35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at den naturlige hydrologi kan genskabes.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • fremme muligheden for, at den naturlige hydrologi kan genskabes på lavbundsjorder, for at mindske udvaskning af næringsstoffer og forbedre naturindholdet
  • der formuleres en landskabsstrategi for kommunens større vådområder
  • vådgøring af lavbundsarealer vurderes i den kommende klimatilpasningsplan som virkemiddel i indsatsen for at forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder

Retningslinjer

Lavbundsarealer

6.5.1 LAVBUNDSAREALER, der er potentielt egnede som vådområder fremgår af temaet Lavbundsarealer på kort 6.5.a. LAVBUNDSAREALER kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Der gælder dog særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse vil blive berørt af genopretning af vådområderne.

 

6.5.2 LAVBUNDSAREALER skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens §35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at den naturlige hydrologi kan genskabes.

 

6.5.3 LAVBUNDSAREALER må ikke overgå til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe vådområder.

 

6.5.4 Planlægning for anlæg m.v. på de udpegede LAVBUNDSAREALER skal ske under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.

 

6.5.5 Kommunalbestyrelsen vil gennem administration af støtteordninger fremme driftsformer og en arealanvendelse, der i høj grad tager hensyn til, at der kan ske en tilbageholdelse af kvælstof og etablering af nye naturarealer på de udpegede lavbundsarealer.

 

Potentielle Lavbundsarealer

6.5.6 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER fremgår af temaet Potentielle Lavbundsarealer på kortet 6.5.a.
 

6.5.7 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER omfatter lavbundsarealer, som kan have betydning for kommunens naturnetværk.  

 

6.5.8 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER skal så vidt muligt  friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder.

 

Kort 6.5.a. LAVBUNDSAREALER og POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER

Sidst opdateret 22/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies