Kommuneplan
2013-2024

  

Naturbeskyttelse

Gæs

Naturbeskyttelse omhandler retningslinjer for beskyttelse af kommunens naturområder, herunder områder beskyttet af ren dansk lovgivning (§3-områder og fredede områder) og i kraft af EU-direktiver (Natura-2000-områder, beskyttede bilag IV-arter) samt kommunens økologiske forbindelser og naturforvaltning.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:  

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelsen af det naturlige dyre- og planteliv, herunder at det samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper opretholdes og om muligt øges 
  • kvaliteten af naturværdier generelt er forøget og lever op til gunstig bevaringsstatus indenfor Natura 2000-områderne
  • arbejde for at fastholde og udbygge mangfoldigheden i natur samt fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder
  • etablere spredningsveje for dyr og planter mellem naturområderne, så den biologiske mangfoldighed fremmes
  • arbejde for at øge befolkningens forståelse for og adgang til naturen og friluftslivet, under hensyntagen til naturens bæreevne, herunder at skabe større ejerskab til de naturlige og landskabelige værdier 
  • foretage en naturkvalitetsplanlægning og gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder samt kortlægge, prioritere og øge plejeindsatsen for naturarealer og de økologiske forbindelser

Retningslinjer

Naturbeskyttelsesområder

6.4.1 Udpegede OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER fremgår af temaet Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser på kort 6.4.a. OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER omfatter kerneområder i kommunens natur og udgøres af Internationale naturbeskyttelsesområder, § 3 beskyttede arealer og naturfredede områder.
 

Potentielle naturområder

6.4.2 POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER fremgår af temaet Potentielle naturbeskyttelsesområder på 6.4.a. POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER er arealer der pt. er udpeget som råstofgraveområde, og som på sigt kan blive værdifulde naturområder som følge af efterbehandlingsplaner.

 

6.4.3 Inden for de POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER tilstræbes, at der skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og fri bevægelse i de eksisterende nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder.

 

Kort 6.4.a. OMRÅDER MED SÆRLIGE BESKYTTELSESINTERESSER og POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER

 

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

6.4.4 Inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) (se kort 6.4.b) må der ikke gives tilladelse til planer og aktiviteter, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde negativt, dvs. forringer forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen. For Ramsarområderne skal myndighederne i forbindelse med tilladelser, dispensationer eller godkendelser administrere, så beskyttelsen af områderne fremmes.

 

6.4.5 Planforslag, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde, skal konsekvensvurderes, og det skal godtgøres, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter, området er udpeget for, eller at planlægningen på anden måde har negativ indvirkning på de arter, området er udpeget for.

 

6.4.6 Inden for Natura 2000-områderne tilstræbes det, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget beskyttes og fremmes i medfør af Natura 2000-handleplanerne.

 

Kort 6.4.b. Natura 2000-områder

 

Økologiske forbindelser

6.4.7 ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet Økologiske forbindelser på kort 6.4.c. ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet skal fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.

 

6.4.8 Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres med fx naturpleje mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det tilstræbes, at der i de ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.

 

Potentielle økologiske forbindelser

6.4.9 Udpegede POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet Potentielle økologiske forbindelser på kort 6.4.c. POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet bør fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.

 

6.4.10 Inden for de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det tilstræbes, at der i de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.
 

Kort 6.4.c. ØKOLOGISKE FORBINDELSER og POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER i sammenhæng med OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER

 

Beskyttede naturtyper

6.4.11 På arealer beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af naturarealet ikke ændres uden kommunens forudgående dispensation.  

Naturforvaltning

6.4.12 Kommunens naturforvaltningsindsats vil tage udgangspunkt i kommunens egne arealer og i områder omfattet af vandplaner og Natura 2000-planer. Der vil desuden blive lagt vægt på, at naturforvaltningen omfatter fx økologiske forbindelser og bynær natur og på at opnå en synergi mellem naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser.

 

6.4.13 Naturforvaltning kan også omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg.

 

6.4.14 Det er hensigten at anvende fredningsinstrumentet i naturbeskyttelsesloven til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres gennem administration af anden lovgivning

 

Naturpark Åmosen

6.4.15 Naturpark Åmosen omfatter et område omkring Åmose Å-systemet fra Undløse i øst til Storebælt i vest. Her skal kulturværdierne bevares og sikres og naturværdierne styrkes. Nye anlæg og bebyggelse til formidling og friluftsaktiviteter kan indpasses under hensyntagen til områdets natur- og kulturværdier samt kommuneplanens øvrige retningslinjer. Området fremgår af kort 6.4.d.
 

 

Kort 6.4.d. Naturpark Åmosen

Sidst opdateret 16/09-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies