Kommuneplan
2013-2024

  

Vandløb, søer, kystvande

Der er i perioden frem til 2013-2015 planlagt en række indsatser for at opfylde målsætningen om god tilstand i grundvand, søer, vandløb og kystvande. Søer, vandløb og kystvande er en del af Kalundborg kommunes rekreative struktur. 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • bevare, beskytte og genskabe vandområdernes natur- og miljømæssige kvaliteter
  • leve op til EU's vandrammedirektiv ved at sikre god tilstand i vandløb, søer og kystvande inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden af vandområderne forebygges

  • sikre, at vedligeholdelse af vandløb udføres i sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelsen af de fastsatte miljømål og under stadig hensyntagen til afvandingsmæssige interesser

  • offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges

  • opnå tilfredsstillende badevandskvalitet senest i 2015 på alle kommunens badestrande

  • identificere forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badevandskvaliteten

Retningslinjer

6.3.1 Kommunens badestrande, hvor der tages badevandsanalyser, er vist på kort 6.3.a.

 

6.3.2 Sejlads er tilladt for ikke-motordrevne småfartøjer på Tissø samt vandløb vist på kort 6.3.a. 

 

6.3.3 Tilgængelighed til rekreativ udnyttelse af søer, åer og kysten skal sikres.
 

6.3.4 Ved udbygning af befolkningens rekreative adgang til søer, åer og kysten skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for offentlighedens færdsel.

 

Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 10 Vandindvinding og kapitel 11 Vandløb, søer og kystvande, er gældende indtil statens vandplan er vedtaget. Vandplanerne er hjemvist til Naturstyrelsen til fornyet behandling og er således ikke endnu ikke vedtaget, hvilket dog ventes at ske i løbet af 2014.

 

 

Kort 6.3.a. Badestrande og vandløb hvor sejlads er tilladt

 

Sidst opdateret 03/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies