Kommuneplan
2013-2024

  

Byområde

BYOMRÅDER omfatter byzone, rammelagt byudvikling og bynære rekreative områder. BYOMRÅDER er udlagt til bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner, såsom idrætspladser, kolonihaver og andre fritidsfaciliteter.

Mål

For mål se bosætning, landdistrikter og boligudbygning.

Retningslinjer

5.1.1 BYOMRÅDE er byzone, rammelagt byudvikling og bynære rekreative områder. BYOMRÅDE vises under temaet  Byområde på kortet 5.1.a. 

 

 

Kort 5.1.a. BYOMRÅDER, SOMMERHUSOMRÅDER og AFGRÆNSEDE LANDSBYER

 

5.1.2 BYOMRÅDE er udlagt til bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner såsom idrætspladser, kolonihaver og andre fritidsfaciliteter.

 

Byudvikling

5.1.3 Egentlig byudvikling kan kun finde sted i BYOMRÅDE og skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra, medmindre særlige landskabelige, kultur- eller naturmæssige forhold taler for andet.

 

5.1.4 Egentlig byudvikling skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighederne for kollektiv trafikbetjening.

 

Nyudlæg

5.1.5 Eksisterende byzonearealer skal søges anvendt, før nye arealer inddrages til byzone. Der kan kun udlægges nye arealer til byformål på baggrund af en dokumentation af behovet i planperioden. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over rummeligheden i allerede kommuneplanlagte områder til byformål, herunder områder med mulighed for byomdannelse, samt en opgørelse over det forventede arealforbrug i planperioden, herunder arealforbruget pr. bolig i de fremtidige boligområder.

 

5.1.6 Ved planlægning af byudvikling skal det dokumenteres, at der er sket en afvejning i forhold til natur- og miljømæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier samt grundvands- og jordbrugsinteresser. Muligheden for at forøge de førnævnte værdier skal ligeledes inddrages i planlægningen.

 

5.1.7 Byudvikling samt placering af trafik- og forsyningsanlæg o.l. bør ikke ske på arealer af høj naturmæssig, landskabelig eller rekreativ værdi. 

 

5.1.8 Områder med betydning for drikkevandsforsyningen som områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder bør friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse.

 

5.1.9 Arealer, der endnu ikke er inddraget til byudvikling, skal administreres i overensstemmelse med retningslinjerne for de tilgrænsende områder i det åbne land.

 

Grænser mod det åbne land

5.1.10 Varige bygrænser mod det åbne land og mod større indfaldsveje skal normalt markeres med beplantning.

 

Hensyn til veje

5.1.11 Ved planlægning af byudvikling skal der tages hensyn til statsvejenes og gennemfartsvejenes funktion som sikre færdselsårer.

 

5.1.12 Nye arealudlæg til BYOMRÅDE kan som hovedregel ikke ske i en beskyttelseszone langs statsveje og gennemfartsveje. Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af mindst 300 m fra vejmidte af eksisterende eller planlagte motorveje og mindst 150 m fra vejmidte af øvrige eksisterende eller planlagte statsveje og gennemfartsveje. Inden for BYOMRÅDE nedsættes beskyttelseszonen til 30 m fra vejmidte.

 

Forurenede arealer

5.1.13 På arealer, hvor der tidligere har været losseplads, deponering af farligt affald, erhvervsmæssige aktiviteter mv., som har forurenet jorden, må der kun indrettes forureningsfølsom bebyggelse eller aktiviteter, såfremt det er dokumenteret, at dette kan anses for sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

 

Lokalisering

5.1.14 Der kan kun planlægges for husbåde til helårsbeboelse i byzonehavne.

 

5.1.15 Nye fremstillingsvirksomheder kan som hovedregel kun etableres i BYOMRÅDE ved større byer.

 

Lokale forhold

5.1.16 Området ved Dyssevej og Gl. Nyrupvej (Hellemosegård) udgør den endelige afgrænsning mod det åbne land. Der skal etableres et beplantningsbælte mod syd og vest, og vejadgangen til området må ikke gennemskære den grønne kile, der er tilbage.

 

5.1.17 Området ved Raklev Skillevej udgør den endelige afgrænsning mod det åbne land, og den grønne struktur mod vest langs Nyrupvej skal sikres.

 

Arealer i BYOMRÅDER, der er beliggende i landzone, administreres efter samme lovgivning og retningslinjer som andre landszonearealer.

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies