Kommuneplan
2013-2024

  

Stier

Dreng på sti

Stiplanen for Kalundborg kommune er revideret som en del af denne kommuneplan. Stierne skal gøre det muligt at gå en tur i nærheden af hvor man bor eller færdes sikkert til skole og butikker i byen.  

Mål

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 

  • gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i kommunen
  • forbedre borgernes adgang til naturen ved sammenhængende stisystemer i byområder, landsbyer og det åbne land
  • gøre en særlig indsats for at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen
  • kommunen indtænker borgernes mulighed for fysisk udfoldelse i nærområdet ved at planlægge for rekreative stier og trafikstier i forbindelse med nye boligudstykninger og anden relevant planlægning
  • identificere, udpege og evt etablere særlige oplevelsesruter i særligt karakterfulde og smukke landskaber og kulturmiljøer
  • sikre at der er god adgang til kollektiv transport for bløde trafikanter
  • medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til strandene
  • stikortet danner grundlag for en senere udarbejdelse af en egentlig stifortegnelse og prioritering af nyanlæg af stier

Retningslinjer

7.2.1 Kommunens stinet omfatter trafikstier og rekreative stier, som det fremgår af kortet for henholdsvis eksisterende stier 7.2.a og kortet foreslåede stier 7.2.b.

 

Kort 7.2.a. Eksisterende stier

 

Kort 7.2.b. Foreslåede stier

 

7.2.2 Kommuneplanens stinet, inklusive forslag til nye stier, er retningsgivende og kan lokalt ændres efter aftale med lodsejer eller naturmæssige, trafikmæssige og oplevelsesmæssige hensyn.

 

7.2.3 Stinettet tager udgangspunkt i eksisterende stier og småveje. Hvor disse af trafiksikkerhedsmæssige eller oplevelsesmæssige årsager ikke er tilstrækkelige, kan der anlægges nye stier. Stierne udføres med en bredde og udformning, der er tilpasset deres funktion som trafiksti, rekreativ sti eller vandresti.

 

7.2.4 Tilgængelighed samt trygge og sikre trafikforhold for gående og cyklister skal sikres ved udformningen af nye boligområder og SOMMERHUSOMRÅDER og i planlægningen af offentlig og privat serviceforsyning.

 

7.2.5 Ved udbygning af befolkningens rekreative adgang til at færdes på stier og veje skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for offentlighedens/borgernes færdsel.

Sidst opdateret 22/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies