Kommuneplan
2013-2024

  

Højspænding

Elmaster

Som en naturlig følge af Asnæsværket og omformerstationen til den ”Elektriske Storebæltsforbindelse” er der omkring Kalundborg en koncentration af højspændingsledninger. Der er samtidig en arealreservation til stærkstrømsledninger mellem Herslev og Stigsnæsværket samt mellem Asnæsværket og Kyndbyværket.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

  • tilstræbe, at der sker en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV, og
  • så vidt muligt friholde større uforstyrrede landskaber og områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier for luftledninger

Retningslinjer

8.5.1 Områder til højspændingsanlæg fremgår af temaet Højspænding planlagte på kortet 8.5.a.

 

Kort 8.5.a Eksisterende og planlagte højspændingsledninger  

 

8.5.2 Inden for anlægsområderne må ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til det højspændingsanlæg, der er reserveret mulighed for.


8.5.3 Højspændingsanlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.
 

Højspændingsanlæg - vekselstrøm

8.5.4 Der skal tilstræbes en reduktion af det samlede luftledningsnet.

 

8.5.5 400 kV ledningsanlæg kan normalt fremføres som luftledninger. Det bør dog i særlige tilfælde overvejes at kabellægge 400 kV ledningsanlæg i kortere stræk, fx i forbindelse med indføring til større byer, eller hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser, og der ikke findes acceptable alternative ledningsføringer.

 

8.5.6 Det skal tilstræbes, at ledningsanlæg på 150 kV eller derunder etableres som jordkabler.

 

8.5.7 Hvor 132 kV ledningsanlæg etableres som luftledninger, skal det ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, eksempelvis ved kombineret 400 kV og 132 kV luftledning.

 

8.5.8 Eksisterende 50 kV luftledninger kabellægges, når ledningerne er uhensigtsmæssige i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser.

 

8.5.9 Ved større saneringsarbejder behandles eksisterende ledningsanlæg på lige fod med nyanlæg.

 

8.5.10 Til 400 kV luftledninger skal der reserveres areal i en bredde på 60 m. Til 132 kV luftledninger skal der reserveres areal i en bredde på 30 m.

 

Lokale forhold - vekselstrøm

8.5.11 Der reserveres areal til 400 kV forbindelser på de dele af de følgende strækninger, der er beliggende i Kalundborg Kommune:

  1. Mellem Asnæsværket og Kyndbyværket
  2. Mellem Herslev og Stigsnæsværket

På kortet er vist principielle linjeføringer, der senere fastlægges præcist på baggrund af kommuneplantillæg, VVM-redegørelser og en eventuel konsekvensvurdering i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder.

 

Højspændingsanlæg - jævnstrøm

8.5.12 Jævnstrømsforbindelser skal altid søges kabellagt uanset spændingsniveau i forbindelse med nyanlæg og større saneringsarbejder.

 

8.5.13 Til 400 kV jordkabler for jævnstrøm skal der reserveres et areal i en bredde af 20 m.

 

Se i øvrigt generelle rammebestemmelser for tekniske anlæg.

Sidst opdateret 19/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies