Kommuneplan
2013-2024

  

Støj

Skilt til skydebanen

Afsnittet behandler retningslinjerne for støj; både placering af støjende anlæg så vel som støjfølsomme områder.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsom arealanvendelse (fx boligformål)

Retningslinjer

8.8.1 STØJBELASTEDE AREALER fremgår af temaet Støjbelastede arealer på kort 8.8.a. Støjbelastede arealer skal som udgangspunkt friholdes fra støjfølsom arealanvendelse, som fx rekreative områder, boligområder, daginstitutioner og andre offentlige formål.

 

Kort 8.8.a. STØJBELASTEDE AREALER

 

Støjfølsomme områder/virksomheder

8.8.2 Ved placering af nye støjfølsomme områder op til virksomheder og erhvervsområder og ved placering af nye virksomheder og erhvervsområder op til støjfølsomme områder må støjbelastningen ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

8.8.3 Ved lokalplanlægning for erhvervsområder skal der redegøres for støjforholdene i naboområder og for de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

8.8.4 Ved lokalplanlægning for nye støjfølsomme områder skal der redegøres for støjforholdene i naboområder og de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

Støjfølsomme områder/veje og jernbaner

8.8.5 Ved placering af nye støjfølsomme områder i nærheden af veje og jernbaner må støjbelastningen normalt ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

8.8.6 Ved placering af nye veje op til støjfølsomme områder bør det tilstræbes, at støjniveauet i de støjfølsomme områder ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

8.8.7 Ved anlæg af nye jernbaner bør der ske en afvejning af støjhensynet og de andre hensyn, som ønskes varetaget ved etableringen af jernbanen.

 

Støjfølsomme områder/flyvepladser

8.8.8 Ved placering af nye støjfølsomme områder i nærheden af flyvepladser må støjniveauet i området ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

8.8.9 Ved placering af nye eller ved udvidelse af eksisterende flyvepladser skal der udlægges konsekvensområder. Konsekvensområderne skal sikre, at nye støjfølsomme områder ikke placeres, så støjniveauet i området overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I nærheden af små lokale flyvepladser og i nærheden af flyvepladser af regional betydning skal det tilstræbes, at støjniveauet ved eksisterende støjfølsom bebyggelse holdes under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

Støjfølsomme områder/støjende enkelt anlæg

8.8.10 Nye støjfølsomme områder må ikke placeres nærmere end 1 km fra støjende enkeltanlæg (herunder fritidsanlæg), medmindre det forinden dokumenteres, at støjniveauet i området er tilfredsstillende.
 

8.8.11 Placeringen af nye støjende enkeltanlæg skal ske under hensyntagen til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, herunder støjfølsom landbrugsproduktion og fritliggende kirker.

 

Vindmøller

Der henvises til retningslinjer for vindmøller.

 

Forsvarets anlæg og skydebaner

8.8.12 Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjgrænsen omkring forsvarets anlæg eller inden for støjkonsekvensområder omkring forsvarets skydebaner før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.

 

8.8.13 Der kan fastlægges bestemmelser for Forsvarets øvelsesarealer og omkring skydebaner, som begrænser almenhedens færdsel. Eksisterende forsvarsområder i Kalundborg kommune er vist på kort 8.8.a.

 

Sidst opdateret 21/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies