Kommuneplan
2013-2024

  

Større fælles biogasanlæg

Energiplan 2012-2020 skal sikre gode rammebetingelser for biogasudbygningen i Danmark. Kalundborg Kommune har udarbejdet retningslinjerne for beliggenhed af større fælles biogasanlæg.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • nedbringe udledningen af drivhusgasser for Kalundborg kommune som geografisk enhed, herunder at understøtte industriens energieffektivisering samt omlægning til vedvarende energi
 • biogasplanlægningen understøtter den strategiske energiplan.
 • medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udnyttelse af 50 % af husdyrgødningen til grøn energi, ved at udnytte biogaspotentialet fra kommunens husdyrproduktion
 • understøtte landbrugets udviklingsmuligheder
 • at planlægningen for placering af biogasanlæg tager hensyn til landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser, veje og tilkørselsforhold samt naboer.

Retningslinjer

8.11.1 Ved planlægning for lokalisering af større fælles biogasanlæg skal der tages følgende hovedhensyn:

 • Primært beliggenhed i forhold til husdyrgødning/husdyrgrundlag samt organiske restprodukter 

Hertil kommer:

 • Vej- og tilkørselsforhold
 • Distributionsledninger (naturgasnettet og lign.)
 • Nabohensyn
 • Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab
 • Kulturmiljøer og fredede fortidsminder

8.11.2 Større fælles biogasanlæg skal fortrinsvist etableres indenfor de to områder der er udpeget på kort 8.11.a Det enkelte anlægs eksakte placering fastsættes i forbindelse med en konkret planlægning med udarbejdelse af kommunetillæg og lokalplan. Der vil i den forbindelse blive foretaget en konkret vurdering i forhold til anlæggets indpasning i landskabet og hensynet til natur og naboer.

 

kort 8.11.a Potentielle biogasanlægsområder

 

8.11.3 Ved lokalisering af større fælles biogasanlæg inden for de udpegede områder, skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling m.h.t. kapacitet, trafiksikkerhed, støj og støv. Anlæg skal som udgangspunkt placeres med tilkørsel til de større overordnede veje i kommunen, og det skal tilstræbes, at transporten har mindst mulige genevirkninger for omkringliggende beboelse.


8.11.4 Såfremt et anlæg ikke kan imødekomme retningslinje 8.11.3, kan kommunen stille som krav, at tilførsel af husdyrgødning sker ved pumpning mellem landbrugsejendommene og biogasanlægget.

  

8.11.5 Biogas gårdanlæg som er opført i tilknytning til et landbrug og har mulighed for at få gylle fra enkelte nabogårde kan etableres uden kommuneplantillæg. Placeringen af gårdanlæg reguleres som med anden landbrugsbyggeri med landzonebestemmelserne, byggetilladelse, miljøgodkendelse m.v. 

 

Se i øvrigt rammebestemmelser for tekniske anlæg.

 

Sidst opdateret 20/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies