Kommuneplan
2013-2024

  

Miljøvurdering

Kalundborg Kommune har oplevet efterspørgsel på arealer der kan rumme hhv. større sol-celleanlæg og større solfangeranlæg på terræn. Sådanne anlæg er i god overensstemmelse med Kommunal¬bestyrelsens Klimaplan og ønsket om udbygning af den vedvarende energi i Kalundborg kommune.

 

På denne baggrund har kommunen udarbejdet retningslinjer for placering af solcelle- og solfangeranlæg på terræn. Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at en udbygning sker under hensyntagen til de nødvendige beskyttelsesinteresser, visuelle hensyn samt til hensynet til naboer.

 

Mål for solcelle- og solfangeranlæg er, at de kan bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser for Kalundborg kommune og dermed understøtte det langsigtede helhedsper-spektiv i klima- og energi¬planlægningen. Desuden er det et mål at sikre en hensigtsmæssig placering af større solcelle- og solfangeranlæg i forhold til landskab, natur og kulturmiljøer.

 

Kommuneplanforslaget arbejder i forlængelse heraf med fire konkrete udpegninger, der kan rumme større anlæg til solceller og/eller solfangere. I Høng og Svebølle er der tale om areal-reservationer til nyudlæg i tilknytning til eksisterende byområde. Det vurderes i scopingen, at disse udlæg til solcelle- og solfangeranlæg skal undersøges nærmere:

 

Nyt rammeområde nord for Svebølle på ca. 13,3 ha i umiddelbar tilknytning til erhvervsområdet ”Svebølle erhvervspark” og dermed i naturlig forlængelse af Svebølle by. Området ligger i tilknytning til Svebølle-Viskinge varmeværk der har etableret et solfanger¬anlæg i terræn på ca. 2 ha. Området udlægges kun til solceller pga. særlige hensyn til drikkevandsinteresser.

 

Udvidelse af rammeområde H1.T01 vest for Høng, med ca. 5,2 ha. Der er tale om en udvidelse af det eksisterende rammeområde H1.T01, der p.t. rummer Høng Varmeværk, som har planer om at etablere et større anlæg med solfangere på terræn i tilknytning til varmeværket. Udvidelsen er i naturlig forlængelse af Høng byområde. 
 

8.12.b.  Rammeområde H1.T01 er i Forslag til Kommuneplan 2013 udvidet med det skraverde område vest for kolonihaverne

 

Kort 8.12.c. Rammeområde S1.T02 i den nordlige udkant af Svebølle udlægges i Forslag til Kommuneplan 2013 til solcelleanlæg.

 

Eksisterende forhold

I Kommuneplan 2009 er der ikke udlagt tekniske områder til solcelle- og solfangeranlæg. De nye rammelagte områder er på nuværende tidspunkt landbrugsjord.

 

Miljøpåvirkning
 

Det vurderes at udlæggene kan påvirke klima, landskab, grundvand, arealforbrug og trafik. Vurderingen foretages ud fra et detaljeringsniveau der svarer til kommuneplanen. I den nærmere planlægning vil der være andre forhold som § 3 beskyttede arealer og andet der skal varetages.

 

Klima og trafik
Anlæggene vil have en positiv effekt på CO2-regnskabet for Kalundborg kommune som geo-grafisk enhed, idet der gives mulighed for at etablere anlæg til vedvarende energi. Ligeledes er der en positiv påvirkning af trafikforhold, da der forventes en mindre transport af flis og halm til varmeanlægget i Høng.

 

Grundvand
I Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i NitratFølsomme Indvindingsoplande (NFI) skal der tages en række hensyn til grundvandet.

 

Dele af udlægget ved Svebølle er i statens kortlægning af grundvandsressourcen
i Bjergsted Kortlægningsområde, vurderet til at være et NFI. Området er udpeget til NFI pga., at der kun er 5-15 m ler til grundvandet. Det er dog til et mindre grundvandsmagasin (Mellem Bjergsted magasin) der i dag ikke udnyttes. Dybere ligger Nedre Bjergsted magasin hvorfra Svebølle Stationsby Vandværket indvinder fra. Over dette grundvandsmagasin er lertykkelsen minimum 15 m og giver forholdsvis god beskyttelse af grundvandet.

 

Etablering af solcelleanlæg vil som udgangspunkt ikke medføre øget udledning af miljøfremmede stoffer. I dag er området landbrugsjord hvor der potentiel gødes og anvendes pesticider. Ved etablering af solcelleanlæg vil renholdelsen mellem panelerne være afgørende for om der tilføres miljøfremmede stoffer. Andre steder i landet er der med succes brugt får til at holde beplantningen nede hvilket reducerer brugen af pesticider. Det vurderes derfor at etablering af solcelleanlæg ikke vil have en væsentlig påvirkning af grundvandet og at en eventuel påvirkning vil være positiv i forhold til nuværende arealanvendelse.

 

Landskab
Etablering af solcelle- eller solfangeranlæg vil have en landskabelig påvirkning. Områderne er på nuværende tidspunkt landbrugsarealer og ændres væsentligt ved etablering af solcelle- eller solfangeranlæg. Den specifikke udformning og tilpasning til landskabet vil blive varetaget i lokalplanlægningen.

 

Arealforbrug
Arealer til større solcelle- og solfangeranlæg kan der som regel ikke findes plads til indenfor eksisterende byzone. Placering af tekniske anlæg i det åbne land er mod planlovens hoved-sigte, hvorfor en placering omkring lokalcenterbyerne er hensigtsmæssig, idet det er med til at samle kommunens udlæg til byformål.
 

0-alternativ og evt. alternative placeringer

Arealerne er placeret i nærhed af eksisterende varmeværker, der med nyudlæggene kan udvide produktionen. I Høng planlægges for et solfangeranlæg som supplement til værkets nuværende produktion. Udlægget kan derfor ikke placeres andre steder.

 

Området i Svebølle er udelukkende udlagt til solcelleanlæg og vil derfor ikke have direkte betydning for varmeværkets produktion, men placering af større solcelleanlæg er naturligt sammenhørende med det eksisterende solfangeranlæg og det tilstødende erhvervsområde. Området omkring Svebølle er desuden præget af mange arealbindinger (se figur 8.12.d). Svebølle er beliggende i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser og stort hele byen er omgivet af fredskovsarealer og råstofinteresseområder. Der er derfor kun mulighed for ud-bygning af byen umiddelbart nord for stationen og mod vest. I den vestlige ende er der udlagt et større område til boliger. Et større solcelleanlæg vil derfor bedst kunne indpasses i umiddelbar tilknytning til varmeanlægget og det eksisterende erhvervsområde.
 

 Kort 8.12.d. Svebølle ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Rammen S1.T02 ligger delvis i et Nitratfølsom indvindingsopland. Derudover er Svebølle omgivet af fredskovsarealer og råstofinteresseområder, hvilket samlet giver begrænsede muligheder for at udbygge Svebølle.

 

Afværgeforanstaltninger

Den miljømæssige konsekvens af udlæg af solcelle- og solfangeranlæg vil afhænge af, hvilke af de udpegede områder der realiseres, og dermed også hvilke afværgeforanstaltninger der er nødvendige.

 

I OSD-områder er der en række krav, som skal opfyldes for, at der kan tillades nye tekniske anlæg. Disse krav er en del af kommunens generelle rammebestemmelser og grundvandsin-teressen vil dermed blive varetaget i den nærmere planlægning og gennem tilladelser mm. Ligeledes vil andre beskyttelsesinteresser på arealet blive varetaget i lokalplanlægningen.
 

 Se hele miljøvurderingen af Kalundborg Kommuneplan:

Indledning Rammer og retningslinjer
Ikke teknisk resume Erhverv
Baggrund Detailhandel
  Solcelle- og solfangeranlæg
  Stier
Sidst opdateret 13/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies