Kommuneplan
2013-2024

  

Veje

Hovedvej

Vejstrukturen i Kalundborg Kommune beskrives og der udlægges anlægsområder til veje. Disse er: Rute 23, forbindelse af (ny) Melbyvej med Slagelsevej, trafikvej Jernbanevej (fra Vænget) til Stationsvej (fra Slagelsevej), samt forlængelse af Klosterparkvej. Eksisterende anlægsområder fastholdes.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • udbygge vejnetstrukturen, så den understøtter ønsket om lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning i kommunen; herunder arbejde politisk for, at Rute 23 på strækningen mellem Kalundborg og Regstrup udbygges til motorvej samt arbejde for en forbedring af Rute 22 til højklasset vejforbindelse mellem Kalundborg, Slagelse og motorvej E20
 • trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune lægges til grund for investeringer i trafiksikkerhed
 • den tunge trafik i videst muligt omfang ledes uden om byernes centerområde og boligområder for at reducere støj samt øge sikkerhed, tilgængelighed samt smidighed i trafikken. Kommunen vil løbende vurdere behovet for etablering af omfartsveje om Høng og Kalundborg By
 • sikre gode vejforbindelser til bykernerne, havneområdet og erhvervsområderne samt arbejde for at trafikforholdene forbedres og forskønnes, hvor overordnede veje går gennem byerne
 • infrastrukturen skal understøtte den kollektive transport bedst muligt og trafikale knudepunkter skal indrettes, så de mange forskellige funktioner under "trafik" kan tilgodeses
 • arbejde med infrastrukturen så den understøtter fremtidige transportformer, fx. elbiler og brintbiler
 • udarbejde en parkeringsanalyse for kommunen

Retningslinjer

Vejnettets inddeling

8.1.1 Det overordnede vejnet i Kalundborg Kommune består af statsveje, gennemfartsveje og fordelingsveje. Disse veje fremgår af kortet 8.1.a.

 

Kort 8.1.a Det overordnede vejnet i Kalundborg - statsveje og primær lokalveje

 

Anlægsområder

8.1.2 For at sikre muligheder for større nyanlæg i det overordnede vejnet, reserveres der 200 m brede anlægsområder til følgende vejanlæg: Rute 23, Landevej 602, Gardergård - Bromølle samt Gudum - Kragerupgods. Der reserveres et 25m bredt anlægsområde fra Holbækvej til det nordøstlige hjørne af Klosterskoven. Der reserveres et 15m bredt anlægsområde til omfartsvej øst om Høng. De resterende anlægsområder fremgår af rammerne. Alle anlægsområder fremgår af kortene 8.1.b-f.

 

Kort 8.1.b. Planlagte veje nord om Kalundborg

 

Kort 8.1.c. Planlagte veje syd og øst om Kalundborg samt midtbyen

 

Kort 8.1.d. Planlagte veje syd om Havnsø

 

Kort 8.1.f Planlagte veje øst og nord for Høng

 

Anlægsprincipper

8.1.3 Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for anlægsområderne, medmindre det kan dokumenteres, at dette ikke giver anledning til interessekonflikter.

 

8.1.4 Ved nyudlæg og større ombygninger af det overordnede vejnet skal der etableres cykelsti, såfremt det er sikkerhedsmæssigt og anlægsmæssigt forsvarligt.

 

8.1.5 Hensynet til kollektiv transport skal indtænkes ved nyanlæg og ombygning af vejforløb.

 

8.1.6 Ved nyanlæg, herunder ombygning og regulering af eksisterende overordnede veje, skal antallet af adgange søges reduceret mest muligt.

 

VVM

8.1.7 Ved vejanlæg som kan få væsentlig indvirkning på miljøet skal der altid udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM redegørelse.
 

Trafiksikkerhed  

8.1.8 Med udgangspunkt i Færdselskommissionens handlingsplan og kommunens trafiksikkerhedsplan skal kommunen sikre, at borgerne med almindelig agtpågivenhed kan færdes sikkert og trygt i trafikken.

 

8.1.9 Der bør almindeligvis ikke etableres nye tilslutninger for offentlige og private veje til statsveje og gennemfartsveje. Nye adgange til enkeltejendomme må som hovedregel ikke etableres, såfremt antallet af overkørsler til vejen derved forøges.

 

8.1.10 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige faunapassager sikres ved krydsning af økologiske forbindelser.

 

8.1.11 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige krydsninger af rekreative stier mv. sikres i det åbne land.

 

8.1.12 Vejtilslutninger til statsvejnettet skal afklares i samarbejde med Vejdirektoratet

Arealudlæg

Vejstrækninger der udlægges som anlægsområder med denne kommuneplan:

 

Statsveje

 1. Rute 23 (Nyt tracé i forhold til tidligere kommuneplan som følge af gennemført VVM-redegørelse)

Vejstrækninger der er udlagt som anlægsområder i forbindelse med tidligere planlægning men endnu ikke realiseret:

 1. Landevej 520 øst om Høng, forlægning af (Omfartsvej Høng)
 2. Landevej 602, Gardergård - Bromølle
 3. Landevej 602 Gudum - Kragerupgods
 4. Omfartsvej øst om Kalundborg
 5. Vejforbindelse Slagelsevej - Ny Vesthavn
 6. Melbyvej, Asnæsskovvej forlægning i forbindelse med Statoil udvidelse
 7. Omfartsvej Havnsø (forlængelse af Parallelvej til Havnsøvej)

 Kommunale veje

 1. Strækning Holbækvej - Klosterskoven (det nordøstlige hjørne af rammeområde K04 R01) arealudlægges i forbindelse med udlæg til nyt boligområde
 2. Forbindelse (ny) Melbyvej - Slagelsevej
 3. Elmegade (Kalundborg midtby) Elmegade forskønnes og ombygges
 4. Ny trafikvej Jernbanevej (fra Vænget) – Stationsvej (fra Slagelsevej) (Kalundborg midtby)

 5. Klosterparkvejs forlængelse

   

Sidst opdateret 25/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies