Kommuneplan
2013-2024

  

Landzonetilladelser 28. september 2017

Kalundborg Kommune har i medfør af planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse på visse vilkår til følgende:

  1. At ændre anvendelse af udhus og opføre tilbygning med autoværksted på Kalundborgvej 51, 4593 Eskebjerg.
  2. At opføre en garage på Engvangsvej 10, 4270 Høng.

Yderligere oplysninger om tilladelserne kan fås hos Plan, Byg & Miljø på tlf. 59 53 52 25.

Klagevejledning
Klageberettigede kan, inden 4 uger fra offentliggørelsen, påklage afgørelsen til Planklagenævnet. Klageberettigede er Miljøministeren, visse organisationer og foreninger og enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på www.borger.dk  og www.virk.dk.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Nærværende afgørelse er offentligt meddelt d. 28. september 2017 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 62, stk. 1 i planloven.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk