Kommuneplan
2013-2024

  

VVM-screeningsafgørelse 9. februar 2018

Kalundborg Kommune har medfør af § 21, stk. 1, i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), truffet følgende afgørelse om:

1.    At etablere et nyt skovområde på ejendommen del af matr. nr. 5b, Ellede By, Raklev tilhørende Elledevej 65, 4400 Kalundborg, ikke er VVM-pligtigt.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Teknik & Miljø på
tlf. 59 53 52 86.

VVM screening    
Skovrejsning er opført på bilag 2, pkt. 1d som "Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse" i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). I henhold til lovens § 16 gælder det, at projekter omfattet af bilag 2 ikke må påbegyndes, før myndigheden har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kalundborg Kommune, Plan og Byg, har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. § 48, stk. 1, i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Kalundborg Kommune. Hvis Kalundborg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kalundborg Kommune. Denne videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på
www.nmkn.dk

Nærværende afgørelse er offentligt meddelt d. 9. februar 2018 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden seks måneder fra offentliggørelsen, jf. § 62, stk. 1 i planloven.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies