Kommuneplan
2013-2024

  

Bæredygtig erhvervsudvikling

Industri i horisonten

Kalundborgs erhvervsstruktur stiller kommunen over for særlige udfordringer i forhold til at integrere energi- og ressourcemæssig bæredygtighed i planlægningen og i indsatsen over for erhvervslivet.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • Kalundborg Kommune tænker i helheder og skaber resultater på tværs
  • understøtte og fremme netværk og partnerskaber med virksomheder, foreninger og organisationer om borgerrettede opgaver, aktiviteter og tiltag
  • sikre at viden og ideer om bæredygtige løsninger formidles
  • understøtte industriens energieffektivisering samt omlægning til vedvarende energi
  • Kalundborg Kommune er i tæt dialog med borgere og virksomheder om natur og miljøforhold 
  • udvikle en bæredygtig infrastruktur som understøtter erhvervsudvikling og bosætning

Redegørelse

Produktionen i Kalundborgs store industrivirksomheder anvender mange ressourcer (fx fossile brændstoffer og vand), og virksomhedernes produktion medfører, at ca. 10 % af Danmarks samlede CO2-udledning sker i Kalundborg.

 

Det stiller Kalundborg over for den særlige udfordring at indtænke bæredygtighed i en erhvervsudvikling, der skal tiltrække mere industri.

 

De globale udfordringer på energi- og miljøområdet kræver nye og mere bæredygtige løsninger. At styrke de interesserede virksomheders udviklingsmuligheder gennem en fælles målrettet indsats er en vigtig erhvervspolitisk opgave. Den industrielle symbiose i Kalundborg er et unikt svar herpå.  

 

Kalundborg Symbiosis

Kalundborg Symbiosis er verdens første fungerende industrielle symbiose hvor offentlige og private virksomheder køber og sælger affald fra industriproduktion i en lukket cyklus. De restfraktioner der handles kan være damp, støv, gas, varme, slam eller andet som fysisk kan transporteres fra en virksomhed til en anden. En restfraktion fra én virksomhed bliver en anden virksomheds råvare, og det er godt både for økonomi og miljø.

 

Kalundborg Symbiosis har i sin mere end 50-årige levetid været under konstant udvikling. Over 30 rør er installeret mellem de involverede parter i Kalundborg, med flere undervejs den dag i dag.

 

Symbioseideen var også udgangspunkt for at placere verdens største demonstrationsanlæg for 2. generations bioethanol (rest og affaldsprodukter) i Kalundborg. Her bliver overskudsvarme fra Asnæsværketi form af damp, et centralt middel i et produktionsflow med ethanol til drivmiddel, gødning til markerne og foder til dyr som resultat. 

 

Ligesom Symbiosekonceptet er andengenerations-bioethanolanlægget, som ejes af DONG, konceptskabende. Udviklingen sker i Kalundborg, og konceptet – industripark med symbiosen eller en andengenerations-bioethanolfabrik – kan anvendes overalt i verden.  

 

På grund af symbiosen og andengenerations-demonstrationsanlægget er Kalundborg udpeget til at være en af tre klima- og energikommuner i region Sjælland. Kalundborg Kommune understøtter bl.a. aktivt dannelsen af en erhvervsklynge for andengenerations-bioraffinering. 

 

I dag anser Region Sjælland og Vækstforum Sjælland Kalundborg Symbiosis, som ét af regionens klimafyrtårne. EU Kommissionen arbejder på at industriel symbiose skal være EU standard i 2020. Kalundborg Symbiosis skal være et flagskibsinitiativ for EU kommissionens arbejde med ressourceeffektivitet.

 

Med en bevilling fra Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) vil Smart City Kalundborg i perioden 2012-2015 sætte rammen for en række projekter, hvis mål er at teste teknologi og afprøve nye forretningsmodeller, der kan føre til morgendagens energieffektive og bæredygtige samfund. Dette er nødvendigt, da vedvarende energikilder som sol og vind forudsætter et fleksibelt og intelligent elsystem. Kalundborg Kommune går sammen med en række virksomheder for at demonstrere i praksis, hvordan en by kan udnytte energien bedst muligt. Det skal ske ved at få systemerne, der styrer el, vand, varme, transport og bygninger til at tale sammen på en teknisk platform. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i konkrete bydele med kommunale bygninger eller anlæg som indgår i forsøgene. Det er også forventningen at private boliger og virksomheder kan blive en del af projektet f.eks. i forsøg med optimering af energianlæg eller forsøg med elbiler. Smart City Kalundborg understøtter Klimaplanens indsatsområde A. Se redegørelsen for klima.

 

 

Sidst opdateret 22/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies