Kommuneplan
2013-2024

  

Erhvervsudbygning

 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • der kan tilbydes erhvervsarealer i Kalundborg Kommune i overensstemmelse med erhvervslivets behov.
  • der skal være arealer til rådighed for virksomhedstyper af forskellig størrelse og art (dvs. miljøklasse 1-7).
  • der i særlig omfang skal kunne tilbydes erhvervsarealer til tungere erhverv herunder industri, produktions- og proceserhverv i tilknytning til den øvrige industri i Kalundborg by.
  • der skal kunne tilbydes erhvervsarealer til virksomheder med behov for adgang til den overordnede infrastruktur.
  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn med mulighed for placering af virksomheder med tilknytning til havnen.
  • understøtte forebyggelsen af skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand i erhvervsområderne. 

Retningslinjer

1.1.1 der skal tilstræbes en rummelighed i erhvervsudbygningsmulighederne til tungere erhvervsvirksomheder fortrinsvist i Kalundborg og sekundært i Høng og Svebølle.

 

1.1.2 der skal tilstræbes en rummelighed i erhvervsudbygningsmulighederne til lettere erhvervsvirksomheder fordelt på alle kommunens planområder.

 

1.1.3 nye erhvervsudbygningsområder skal udlægges i umiddelbar tilknytning til byzone efter gældende retningslinjer for BYOMRÅDE.

 

1.1.4 nye erhvervsudbygningsområder skal udlægges med let adgang til det overordnede vejnet som statsveje og gennemfartsveje.

 

1.1.5 begrænset erhvervsudbygning kan ske ved øvrige byområder, når udbygning ikke med rimelighed kan ske ved større infrastruktur.

 

1.1.6 mulighederne for fortætning og fornyelse af ældre erhvervsområder skal undersøges, før nye udbygningsområder udlægges.

  

1.1.7 nye erhvervsudbygningsområder skal sikres en klar adskillelse mod åbent land og bebyggelse skal under hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier søges tilpasset og integreres i landskabet.

 

1.1.8  kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse. Nye erhvervsudbygningsområder i kystnærhedszonen skal i videst muligt omfang placeres bag eksisterende bebyggelse, således at de åbne kyststækninger friholdes for bebyggelse.
 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies