Kommuneplan
2013-2024

  

Miljøvurdering  

I forslag til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 formuleres mål for erhvervsudbygning, i forlængelse af kommunens hovedpolitikmål for temaet ”virksomhed og job”. Målene omhandler fokus på at tiltrække flere erhvervsvirksomheder til kommunen samt at eksisterende erhvervsvirksomheder sikres gode udviklingsmuligheder. Det er vigtigt, at der kan tilbydes arealer til virksomhedstyper af forskellig størrelse og art, dvs. virksomheder indenfor miljø-klasse 1-7. Der skal i særlig omfang kunne tilbydes erhvervsarealer til tungere erhverv her-under industri, produktions- og proceserhverv i tilknytning til den øvrige industri i Kalundborg by. Det er ligeledes et mål at understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn med mulighed for placering af virksomheder med tilknytning til havnen.

 

Der skal generelt kunne tilbydes erhvervsarealer til virksomheder med behov for adgang til den overordnede infrastruktur. Det tværgående tema klima, herunder fokus på klimatilpasning, giver anledning til et mål om at understøtte forebyggelsen af skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand i erhvervsudbygningsområderne.

 

I forbindelse med kommuneplanrevision er der foretaget en vurdering af kommuneplanens arealudlæg til erhvervsformål iht. målene for erhvervsudbygning. I vurderingen har fokus været på anvendelsesbestemmelser og miljøklasser, dette med henblik på at sikre overensstemmelse mellem de faktiske forhold/behov og arealernes beliggenhed, omfang og karakter.

 

Restrummeligheden var for Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 opgjort til ca. 236 ha. En opgørelse af restrummeligheden i marts 2013 har vist at der er brugt ca. 19 ha erhvervsareal i perioden januar 2009 - marts 2013, se tabel. 
 

Planområde Restrum-melighed 2009 (ha) Restrum-melighed 2013 (ha) Nye Erhvervsudlæg i KP 2013-2024 (ha) Restrummelighed i KP 2013-2024 (ha)
Kalundborg 168,2 176,6*   176,6
Svebølle 28,2 25,9   25,9
Høng 15,7 15,4   15,4
Gørlev 8,7 2,3 9,5 11,8
Ubby-Jerslev 14,7 9,6   9,6
I alt 235,6 229,6 9,5 239,1

Restrummelighed i erhvervsområder opdelt på Kommunens planområder
*Stigning skyldes ændring i opgørelsen af restrummelighed fra Kommuneplan 2009 til Kommuneplan 2013

 

I Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 vil en øget rummelighed i eksisterende byområder ved fortætning prioriteres for at opnå bedre udnyttelse af arealer og infrastruktur. Dernæst er de eksisterende udbygningsområder revurderet med henblik på at ændre eller udtage udbygningsområder, der ikke er hensigtsmæssige for dermed at omfordele arealerne til egnede placeringer i overensstemmelse med erhvervslivet behov og Kommunalbestyrelsens målsætninger for erhverv.

 

I forlængelse heraf lægges der i kommuneplanforslaget op til at udtage et erhvervsområde i Kalundborg, idet arealet har problemstillinger vedr. adgangsforhold til området fra statsvejen Sydhavnsvej jf. blandt andet bemærkninger fra vejdirektoratet om trafikafvikling og trafiksikkerhed. Desuden har området udfordringer, idet det er lavtliggende og problematisk iht. kort for havvandsstandsstigning. Den sydlige del af rammeområde K06.E03 reduceres derved med ca. 7,5 ha og arealet ændrer anvendelse fra erhverv til område til tekniske anlæg. Erhvervsrammen flyttes til

Gørlev, med en foreslået placering i Gørlev syd mellem Gørlev Landevej og Omfartsvejen, hvor der er behov for et nyudlæg til lettere erhverv med mulighed for butikker til pladskrævende varegrupper.

 

De eksisterende erhvervsområder i Gørlev er næsten helt udbygget og restrummeligheden er på blot 2,3 ha. I erhvervsområdet for den tidligere sukkerfabrik ønskes en boligorienteret omdannelse, hvilket vil reducere den samlede andel erhverv i byen. Der er i Gørlev behov for et nyudlæg til erhverv for at kunne tilbyde virksomheder ledige erhvervsarealer. Denne kommuneplanrevision indeholder forslag om nyudlæg i Gørlev Syd (rammeområde G1.E08) med 9,5 ha til lettere erhverv med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 

Det er i Gørlev lav restrummelighed og dermed brug for en erhvervsudbygning, hvorfor denne miljørapport afgrænser sig til erhvervsudbygning specifikt i Gørlev. Dvs. overvejelser om alternative placeringer af erhvervsudbygning vil alene være i Gørlev by.
 

Eksisterende forhold

Erhvervsarealerne er i Gørlev by fordelt hhv. i udkanten af byen nordvest samt sydøst. Derudover er der enkelte ældre erhvervsområder beliggende mere central i byen omgivet af boligområder, se kort 1.1.a.

 

De centralt beliggende erhvervsområder har trafikale adgangsforhold fra fordelingsveje der går gennem centerområder og boligområder, hvilket kan være uhensigtsmæssigt ved erhvervsvirksomhed med stort transportbehov. De fleste erhvervsområder ligger dog i udkanten af byen med direkte adgang til overordnet vejnet. Erhverv beliggende i Gørlev sydøst har særligt gode adgangsforhold, idet der er mulighed for trafikbetjening fra omfartsvejen via hhv. Gørlev Landevej samt fra Ulstrupvej (trafikken kommende fra øst).

 

Som nævnt ovenfor er de eksisterende erhvervsområder i Gørlev er næsten helt udbygget og restrummeligheden er på 2,3 ha. I erhvervsområdet for den tidligere sukkerfabrik er en boligorienteret omdannelsen i gang, hvilket vil reducere den samlede andel erhverv i byen. Der er i Gørlev behov for et nyudlæg til erhverv for at kunne tilbyde virksomheder ledige erhvervsarealer.
 

Figur 1.1.a. Gørlev med hhv. vejtyper og arealanvendelse udlagt i Kommuneplan 2009

 

Miljøpåvirkning

De væsentligste miljøpåvirkninger ved erhvervsudbygning på kommuneplanniveau vurderes at være hhv. adgang til overordnet infrastruktur, adskillelse mellem erhverv og forureningsfølsom anvendelse, fx. boligområder samt om anden arealanvendelse vil være mere hensigtsmæssig. Derudover er der øvrige hensyn og bindinger som fx. områder med særlig drikkevandsinteresse, større internationale naturbeskyttelsesområder mv. Mindre bindinger som fx. § 3-områder og jord- og stendiger kan som hovedregel tilgodeses i den mere detaljerede planlægning (f.eks. ved lokalplan) og er derfor ikke så relevant i denne miljøvurdering, hvor detaljeringsniveauet er på kommuneplanniveau.

 

Som det fremgår af figur 1.1.b er erhvervsudlægget i Gørlev Syd beliggende ved overordnet infrastruktur med adgangsvej via omfartsvejen. Der er mulighed for hensigtsmæssig adskillelse af erhvervsaktiviteter og forureningsfølsom anvendelse (boligområder). Arealet egner sig i mindre grad til boligorienteret anvendelse eller rekreativ anvendelse pga. støj fra Gørlev Landevej. Erhvervsudlægget er ikke beliggende i indenfor område med særlig drikke-vandsinteresse, internationalt naturbeskyttelsesområde eller andre forhold der giver over-ordnede bindinger jf. kort 1.1.c.
 

 Kort 1.1.b. Gørlev med hhv. veje og arealanvendelse udlagt i Forslag til Kommuneplan 2013. Bemærk erhvervsudlæg i Gørlev syd rammeområde G1.E08 samt reduktion af erhvervsområde ved det tidligere Gørlev sukkerfabrik i midtbyen.

 

Kort 1.1.c. Gørlev med hhv. veje og arealanvendelse udlagt i Forslag til Kommuneplan 2013. Desuden Naturbindinger. Bemærk naturbindinger sydøst for Omfartsvejen samt i Gørlev nordvest.

 

0-alternativ og evt. alternative placeringer

0-alternativ vurderes ikke at være et reelt alternativ, idet Gørlev planområde ikke vurderes at have tilstrækkelig restrummelighed i den 12 års planperiode en kommuneplan skal rumme erhvervsudbygningsmuligheder for.

 

Alternativ 1:
Erhvervsudbygning med direkte adgang til overordnet infrastruktur kan findes på arealer øst for Omfartsvejen. Arealerne øst for Omfartsvejen vil dog være tættere på internationalt naturbeskyttelsesområde samt øvrige naturbindinger jf. kort 1.1.c. Området er Natura 2000 opland.
 

Kort 1.1.d. Med rødt er vist alternativ placering af erhvervsudlæg øst for Gørlev by

 

Alternativ 2:
Erhvervsudbygning med direkte adgang til overordnet infrastruktur kan findes på areal vest for eksisterende erhvervsområde i Gørlev nord. Der er nogle naturbindinger i form af beskyttet vandløb og økologisk forbindelse, se kort 1.1.c. Et eventuelt erhvervsudlæg mellem Gørlev Landevej og Gørlev by er muligt, dog må det forventes at være mere løsrevet fra Gørlev by.
 

Kort 1.1.e. Med rødt er vist alternativ placering af erhvervsudlæg mellem Gørlev Landevej og Gørlev by

 

Vurdering af alternativer

Erhvervsområde i Gørlev Syd vurderes at have færre bindinger og bedre tilknytning og sammenhæng til Gørlev by end de to alternativer.

 

Afværgeforanstaltninger

Der er ikke umiddelbart behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med erhvervsudlæg i Gørlev Syd. 
 

 Se hele miljøvurderingen af Kalundborg Kommuneplan:

Indledning Rammer og retningslinjer
Ikke teknisk résume Erhverv
Baggrund Detailhandel
  Solcelle- og solfangeranlæg
  Stier
Sidst opdateret 04/05-2015

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies