Kommuneplan
2013-2024

  

Baggrund

Et bæredygtigt erhvervsliv, der bygger videre på principperne i Symbiosen og samtidig med skarp energi- og miljøprofilering er den motor, der skal drive Kalundborgs udvikling som lokalsamfund.

 Virksomhederne som drivkraft

Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætning for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Kalundborg kommunes virksomheder er af national betydning herfor. Derfor har erhvervsudviklingen en afgørende rolle i kommunalbestyrelsens Vision for Kalundborg kommune. Vores vision er, at skal det være attraktivt at etablere og drive virksomhed i kommunen, for vi ønsker at styrke Kalundborg kommunes position som en grøn industrikommune i vækst.

 

Arbejdet med at nå vores vision sker gennem Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011-2014. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd. Erhvervs- og udviklingspolitikken beskriver indsatsområderne og formen på arbejdet og organiseringen. I den første periode efter kommunesammenlægningen fokuserede erhvervsindsatsen på at samle aktørerne og identificere potentialer og udfordringer. Med den nye erhvervs- og udviklingspolitik ønsker kommunen at folde potentialerne ud. Derfor er fokus rettet på udvikling af kommunens styrkepositioner og potentielle klynger.

 

Industrien sætter sit præg på Kalundborg kommune. Det er kendetegnende for flere af de store virksomheder, at produktionen er placeret i Kalundborg by, mens forskning og udvikling indtil nu har været koncentreret andre steder i koncernerne. Produktionsvirksomhed betyder i Kalundborg kommune primært procesvirksomhed.

 

Tilstedeværelsen af store virksomheder trækker flere til. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles I/S, Gyproc A/S, Pronova, Novo og Novozymes ligger placeret i tilknytning til Kalundborgs overordnede vejnet og en anden af byens meget store virksomheder, Kalundborg Havn. I den sammenhæng har ikke mindst Kalundborg Havn afgørende betydning som en meget central spiller i den industriudvikling, der finder sted i disse år. Transportsektoren er repræsenteret med et par store virksomheder, vognmandsfirmaet Johs. Rasmussen Svebølle A/S og Dansk Auto Logik A/S.

 

Vi har igennem flere år udlagt arealer til placering af virksomheder, der ligger i den tunge ende, for så vidt angår miljøbelastningerne. Vi har en mangeårig erfaring med disse virksomheder, fx når det gælder avanceret spildevandsrensning. Den større og tunge industri er navnlig lokaliseret omkring Kalundborg by, transport virksomhederne og mellemstore virksomheder som fx. K-salat ligger dog også andre steder i kommunen.

 

Kalundborg Kommunes rolle i erhvervsudviklingen  

Erhvervslivet i Kalundborg by spiller en betydelig rolle i den sjællandske arbejdsdeling mellem byerne. Kalundborg har en betydelig andel af Region Sjællands arbejdspladser indenfor farma/medico, og klima og energi.

 

De store internationalt orienterede industrivirksomheder i Kalundborg kommune er i sig selv en drivkraft for tiltrækning af nye virksomheder, der orienterer sig mod erhvervs- og udviklingsklynger, bl.a. inden for vækstområderne cleantech og farma/medico. Denne vækstdynamo understøttes af offentlig facilitering gennem Vækstforum Sjælland og EU. Kommunen skal medvirke til at denne facilitering finder sted. De store virksomheder skal aktivt understøttes i, at udvikling og innovativ knopskydning sker i koncernernes Kalundborg-afdelinger. Det skal derfor, gennem kommuneplanen, sikres at de rigtige erhvervsarealer er tilstede.

Kalundborg Kommune skaber og understøtter netværk mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og iværksættere både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det regionale symbiosesekretariat er et eksempel herpå. Kommunen bidrager til at styrke den regionale udvikling på Sjælland – især med henblik på en fælles uddannelsesindsats, en samlet udvikling af infrastrukturen og et udbygget erhvervssamarbejde.

 

Gennem kommunens EU-kontor i Bruxelles arbejdes der løbende på at udvikle en international strategi som danner gode rammer for at imødekomme den stigende globalisering. Strategien er et vigtigt element i forhold til kommunens engagement i erhvervsservice og erhvervsudvikling, fordi kommunen vil virke som en ’døråbner’ for erhvervslivet til udlandet og sikrer samspillet mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

 

Kompetent arbejdskraft

En positiv udvikling i Kalundborgs virksomheder medfører også et øget behov for veluddannet arbejdskraft. Især i de senere år har det været vanskeligt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft. Samtidig skaber de højtuddannede job til andre med kortere uddannelsesbaggrund.

Kalundborg Kommune vil i den kommende planperiode understøtte virksomhedernes rekruttering gennem en aktiv bosætningspolitik da flere borgere skaber grundlag for udvikling af især serviceerhverv og detailhandel. For at styrke denne positive udviklingsspiral bedst muligt skal erhvervsudvikling, klima, sundhed, boligudvikling og bosætning tænkes i helheder og sammenhæng.

En aktiv bosætningspolitik er nødvendig dels fordi, selv om der satses massivt på uddannelse, giver det ikke en effekt her og nu og dels fordi befolkningsprognosen indikerer et fald på godt 3000 personer mellem 17 og 64 fra 2011 frem mod 2028. Fokus på bosætning skaber derfor grundlag for en bæredygtig arbejdsstyrke fremover.

Uddannelse er dog stadig nøgleordet for at sikre en veluddannet arbejdskraft. Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad veluddannet arbejdskraft, og virksomhedernes vækst og innovation risikerer samtidig at blive bremset, hvis der ikke er kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Samtidig stiller globaliserings- og teknologiudviklingen det enkelte menneske overfor daglige udfordringer – som borgere i et demokratisk samfund, og som medarbejdere i en privat eller offentlig virksomhed. Utilstrækkelig uddannelse øger risikoen for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet med lavtlønsjob og hyppige perioder med arbejdsløshed. En begrænset uddannelse udgør derfor en risikofaktor. Det gælder for den enkelte (færre muligheder i livet) og for samfundet som helhed (økonomi og skattegrundlag).

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Erhvervs- og udviklingspolitik

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies