Kommuneplan
2013-2024

  

Klima og energi

Klima på dagsordenen

Klimaændringer

Klimaet beskrives ved middelværdier af vejrmålinger (nedbør, temperatur, fugtighed, solskinstimer og vind) over 30 år, samt ved variationer i disse størrelser og ved størrelsen og hyppigheden af ekstremværdier for disse størrelser.

 

FN's panel for klimaændringer, IPCC, har ved hjælp af klimamodeller beregnet, hvordan forandringerne af klimaet vil forme sig i fremtiden. For Danmark vil ændringerne vise sig ved tørrere somre, vådere vintre og hyppigere storme. Ulemperne knytter sig til ændringer i nedbørsmønstre og vandstandsstigninger. Havvandstanden vil stige og øge risikoen for oversvømmelse af kystnære områder. Der vil komme flere voldsomme regnskyl og deraf følgende problemer med afvanding.

 

Indsats på to fronter

Klimaændringerne er en realitet, og en væsentlig del af den globale opvarmning skyldes menneskelig aktivitet. Der er behov for en indsats på to fronter for at imødegå virkningen af menneskeskabte klimaforandringer. På den ene side skal vi nedbringe udledningen af drivhusgasser, og på den anden side er der behov for initiativer, der bevirker, at samfundet tilpasser sig klimaændringerne.

 

Udledningen af drivhusgasser som fx CO2 bliver mindre ved at sænke energiforbruget og omlægge til vedvarende energikilder. Her er god planlægning en forudsætning for at nå reduktionsmål og udfasning af fossile brændstoffer. Hvad enten det handler om byplanlægning, trafik- eller varmeplanlægning, så handler det om at foretage helhedsbetragtninger, tænke langsigtet og på tværs af sektorer.

 

Klimaændringerne gør, at vi bliver nødt til at tilpasse os de kommende årtiers stadig kraftigere nedbør og havenes højere vandstand. Det vi planlægger for og bygger i dag vil ofte stadigvæk stå om 50 år. Derfor er det vigtigt at vi tænker klimatilpasning ind i vores planlægning så vi er forberedte på de klimaændringer der allerede nu er i gang. Herved sikrer vi en bæredygtig udvikling af vores kommune hvor smarte, tværsektorielle løsninger hindrer at vi sender en omkostning videre til fremtiden som er billigere at løse i dag.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt
  • forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand
  • arbejde med klima og energi på tværs af sektorer i et langsigtet helhedsperspektiv
  • skabe merværdi for klimatilpasningsløsninger hvor muligt
  • sikre kommunens særlige værdier for fremtiden

 

Sidst opdateret 04/05-2015
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies