Kommuneplan
2013-2024

  

Borgmesterens forord

Kaj Bucht-Jensen

En ny kommuneplan

Kommunalbestyrelsen fremlægger Forslag til Kommuneplan 2013-2024 for Kalundborg kommune.

 

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de visioner, mål og handlinger, som blev formuleret i Planstrategi for Kalundborg Kommune 2011. Det er en plan for hele kommunen, som sætter rammerne for bæredygtig vækst og udvikling i vores byer og lokalområder de næste 12 år og medvirker til, at Kalundborg Kommune fortsat vil være et godt sted at bo, leve og drive virksomhed.

 

Vi tager fortsat afsæt i hovedkapitlerne Virksomhed og job, Bo og leve samt By og landskab og har bevaret fokus på de tre tværgående temaer Uddannelse, Sundhed samt Klima og energi. Kommuneplan 2013 er en fuld revision af Kommuneplan 2009. Det betyder, at vi har arbejdet med en række nye emner, bl.a. som følge af statslige udmeldinger om kommuneplanlægningen. Desuden er nye, vedtagne politikker blevet indarbejdet og en række temaer og rammebestemmelser er blevet bearbejdet. Med andre ord er en helhedsorienteret og tværgående tilgang bærende i bestræbelsen på at imødegå de udfordringer, vi står over for.

 

Kommuneplanens indhold

Jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve nogle af de nye emner og planmæssige tiltag i kommuneplanforslaget.

 

Det er fortsat nødvendigt at have fokus på kommunens bolig- og erhvervsudbygning. I de foregående fire år har boligudbygningen været mindre end forventet og vi justerer forventningerne til kommunens byvækst ved at reducere nogle arealudlæg. Byfortætning- og omdannelse er stadigvæk et middel til at skabe attraktive og energieffektive bymiljøer, og samlet set rummer kommunen et varieret udbud af boligformer og –typer.

 

I forhold til erhvervsudvikling er det vigtigt, at kommunen kan tilbyde erhvervsarealer i overensstemmelse med erhvervslivets behov. Vi styrker mulighederne for at tilbyde industrivirksomhederne gode betingelser i Kalundborg by. I lokalcenterbyerne fastholder vi de gode muligheder for at drive lettere erhverv og håndværksvirksomhed og vi ser på, hvordan erhvervspotentialer i landdistrikterne kan udfoldes.

 

En af kommunens styrker er de landskabelige og naturmæssige værdier. Vi har kortlagt vores landskab, for at få et fuldstændigt billede af dets værdier. Nu har vi et veldokumenteret grundlag for den fremtidige administration af det åbne land.

 

Flere af vores byområder indeholder værdifulde kulturmiljøer, som rummer en historie det er vigtig at bevare for eftertiden. Vi har derfor suppleret vores kulturmiljøudpegninger, så vigtige bymiljøer også er omfattet. Herved kan vi understøtte varetagelsen af de bevarede miljøer, der har betydning for hele kommunens historie.

 

Vores byer rummer grønne oaser og stiforbindelser som det er vigtigt at sikre og udbygge. Vi har derfor udarbejdet en ”Grøn plan” for Kalundborg by, Høng og Svebølle, hvor målene for byernes grønne områder og rekreative kvaliteter, stier, biologisk indhold og tiltag til at håndtere klimatilpasning kan gå hånd i hånd og understøtte de tværgående indsatser klima og sundhed.

 

I Kalundborg by har vi en særlig mulighed for at skabe en attraktiv havnepark ved Vestre Havneplads, efter DLG-siloen nedrives i 2015. Vores vision er et offentligt, rekreativt område med funktioner og aktiviteter, der giver plads til ophold og udfoldelse for byens borgere og som understøtter havnens maritime liv. I kommuneplanen konkretiserer vi rammen for de fremtidige muligheder og sætter billeder på det liv vi forestiller os vil opstå og udvikle sig i mødet mellem by og havn.
 

Din mening

Forslag til Kommuneplan 2013-2024 er fremlagt i offentlig høring fra den 19. juni til den 4. september 2013. Kommunalbestyrelsen afholder et borgermøde den 15. august, hvor alle er inviteret til at deltage.

 

Jeg håber, at vi får en god dialog om kommuneplanen, og at der kommer mange konstruktive input til Kommunalbestyrelsen. Det vil give os et godt grundlag for at færdiggøre kommuneplanen, så den kan vedtages endeligt inden udgangen af 2013.


 

Martin Damm

Borgmester

 

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies