Kommuneplan
2013-2024

  

Udgangspunkt

Kommuneskilt

For at kunne planlægge for fremtiden må vi kende vores udgangspunkt. Her kan du finde statistiske fakta om kommunens geografi og befolkning.

Befolkningstæthed

Kommunen dækker et areal på 585,7 km2 og har et samlet indbyggertal på 48.295 pr. 1. januar 2013. Befolkningstætheden er altså i gennemsnit 83 pr. km2, som er noget lavere end i Kalundborgs fire nabokommuner Odsherred, Holbæk, Sorø og Slagelse – og landsgennemsnittet på 126 pr. km2.

 

Bymønster

De fem største byer i kommunen pr. 1. januar 2013 er:

  • Kalundborg by (inkl. "forstæderne" Spangsbro og Årby): 17.500 indbyggere 
  • Høng: ca. 4.300 indb. 
  • Gørlev: ca. 2.500 indb. 
  • Svebølle: ca. 2.300 indb. 
  • Ubby-Jerslev: ca. 2.000 indb.

Kalundborg by er hovedbyen i Kalundborg Kommune. De fire andre større byer er lokalcentre i Kalundborg Kommune og fungerer som lokalcentre for bl.a. de kommunale serviceydelser.

 

Ca. 36 % af kommunens borgere bor i Kalundborg by med forstæder, ca. 22 % i de fire lokalcenterbyer, mens ca. 15 % bor i mindre byer og større landsbyer med mellem 200 og 1.000 indbyggere. Ca. 27 % af befolkningen bor i det åbne land eller i små landsbyer med mindre end 200 indbyggere.

 

Netop de relativt mange borgere i landdistrikter og små landsbyer er baggrunden for, at Kalundborg kommune er betegnet som landkommune ifølge Landdistriktsprogrammet. Samtidig er Kalundborg også en industrikommune med internationale og højteknologiske virksomheder – i kraft af markante og store virksomheder i Kalundborg by. Denne store spændvidde giver særlige udfordringer og udviklingsvilkår.
 

Befolkningsudvikling

En støt stigende befolkningsfremgang gennem en lang årrække vakte en forhåbning om at den nye Kalundborg kommune hurtigt kunne runde 50.000 indbyggere. I 2. kvartal 2008 toppede tallet med ca. 49.850 indbyggere, og befolkningstallet er siden faldet til ca. 48.300 indbyggere. I de første tre måneder af 2013 er der igen set en fremgang i befolkningsudviklingen.

 

Faldet i perioden 2008-2012 rummer en ’intern urbanisering’ i Kalundborg kommune. Nedgangen i småbyer med under 200 indbyggere og landområder har været på mere end 8 % eller mere end 1000 indbyggere, altså ca. to tredjedele af det samlede fald i perioden.

 

I planperioden 2013-2024 forventes, med udgangspunkt i de sidste fire års udvikling, en befolkningstilbagegang for kommunen som helhed på 5,7 %, mindst i Gørlev lokalområde ellers ensartet i kommunen. Tilbagegangen forventes også fremover især i landområder og i landsbyer med under 200 indbyggere, hvilket kan skabe udfordringer for de hårdest ramte lokalsamfund.

  

Befolkningsudvikling i planområder 2012-2024

Planområde
2012
2018
2024
Ændring
2012-2024
Gørlev
5.317
5.285
5.249
-1,3
Svebølle
7.939
7.717
7.473
-5,9
Ubby-Jerslev
5.099
4.926
4.790
-6,1
Høng
8.311
8.021
7.729
-7,0
Kalundborg
21.853
21.088
20.509
-6,2
I alt
48.618
47.171
45.887
-5,7

Kilde: Befolkningsprognose for Kalundborg kommune 2012-2028

 

Frem mod 2024 vil der være et fald i antal børn i kommunen. Det største fald forventes i Kalundborg og Ubby-Jerslev lokalområde, det mindste fald forventes i Gørlev.

 

Fremskrivningen viser samtidig, at der vil være tilbagegang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper i alle lokalområder i perioden 2013-2024, mens der samtidig kommer væsentligt flere ældre i alle lokalområder – men især i Ubby-Jerslev lokalområde.

 

Befolkningsudvikling efter alder og planområder 2012-2024

 
Alder 0-16 år
Alder 17-64 år
Alder 65-99 år
Planområde
Antal 2012
Ændring
2012-2024
Antal 2012
Ændring
2012-2024
Antal 2012
Ændring
2012-2024
Gørlev
992
-4,9
3.101
-6,1
1.224
14,9
Svebølle
1.566
-10,0
4.710
-10,4
1.163
12,3
Ubby-Jerslev
1.100
-19,7
3.149
-12.1
850
35,5
Høng
1.695
-15,0
5.175
-12,5
1.441
23,4
Kalundborg
4.275
-19,0
12.706
-11,4
4.427
23,8
I alt
9.760
-15,7
29.204
-11,0
9.667
22,0

Kilde: Befolkningsprognose for Kalundborg kommune 2012-2028

 

I de første måneder af 2013 er der igen en svag befolkningsfremgang for kommunen som helhed, hvilket er et stop i den konstante tilbagegang siden 2009. Den generelle udvikling med færre indbyggere i de mindre byer og en aldrende befolkning må dog forventes at fortsætte.

 

Befolkningsprognosen for Kalundborg Kommune revideres hvert år, og den seneste prognose kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Arbejdspladser og beskæftigelse

Af Kalundborg kommunes knapt 20.000 arbejdspladser findes ¾ af arbejdspladserne inden for 3 brancher: ’Det offentlige område’, ’Industri og Håndværk mv.’ samt ’Handel, Transport og Service mv.’ Den offentlige sektor udgør den største branche med ca. 5.700 arbejdspladser – herunder med det sociale område som det største med ca. 3.000 arbejdspladser. 

 

Siden 2009 er mistet ca. 1.600 arbejdspladser, overvejende indenfor industrien (dog ikke medicinal- og procesindustrien) og bygge-anlæg, samt jævnt fordelt på de fleste øvrige brancher. I 2012 er der dog en tendens til at tilbagegangen er stoppet og der ses en fremgang af private arbejdspladser.

 

I 2012 pendlede godt 5.000 ind til arbejdspladser i Kalundborg kommune, men knapt 7.500 af Kalundborgs borgere pendlede ud af Kalundborg kommune til arbejdspladser udenfor kommunegrænsen.
 

Antal arbejdspladser i Kalundborg kommune 2008-2012
 
Antal Arbejdspladser 
2012
udvikling 2008 -2012
%
Landbrug, skovbrug og fiskeri
883
-9,0
Industri, råstoffer og forsyning
5.287
-6,7
Bygge og anlæg
1.547
-16,6
Handel transport og service
3.566
-7,3
Finansiering og forsikring
143
-1,0
Information og kommunikation
128
-5,1
Ejendomshandel og udlejning
209
15,2
Erhvervsservice
1.492
-7,8
Offentlige
5.666
-4,5
Kultur, fritid og anden service
578
332*
I alt 19.499

 -9,3

Kilde: Statistikbanken.dk

*Ændringer i opgørelsesmetode betyder at kategorier i 2008 og 2012 ikke er fuldstændig sammenlignelige. Den ændrede opgørelse viser sig især gennem kategorien: Kultur, fritid og anden service.

 

Knapt ¾ af Kalundborgs borgere i aldersgruppen 20-64 år er beskæftiget, svarende til knapt 20.000 mens de resterende er midlertidig eller varigt uden beskæftigelse. 

 

Siden 2009 er der sket et fald i erhvervsfrekvensen såvel generelt i Danmark som i Kalundborg siden 2009 på knapt 3 pct. points.

 

Iflg. Kalundborg Kommunes befolkningsprognose 2012-2028 må der forventes et fald på ca. 3.500 borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper 21-65 år, fra ca. 27.200 i 2013 til ca. 23.700 i 2028.

 

Det er således ikke kun befolkningstallet i sig selv - men i lige så høj grad befolknings-sammensætningen med hensyn til alder, beskæftigelse, indtægter mm., der ændres og fremover sætter rammen for Kalundborg Kommunes fremtidige udviklingsmuligheder.

 

Boligforsyning

Kommunen rummer i alt ca. 23.000 boliger. Heraf er ca. 13.000 parcelhuse og ca. 2.000 stuehuse, svarende til, at ca. 65 % af boligbestanden er enfamiliehuse. Etageboligerne samt Række-, kæde- og dobbelthuse udgør hver ca. 4.000 eller godt 17 % af den samlede boligmasse. 

 

Kystnærhed

Kalundborg har 160 km kystlinje med væsentlige natur- og kulturhistoriske kvaliteter: Sejerø, Nekselø, Saltbæk Vig, Røsnæs, Asnæs og Reersø. Nærheden til havet udgør en ressource med udviklingspotentialer og attraktivitet, og mange mennesker ønsker at være tæt på hav, kyst, strand og havne. Kystnærhedens attraktivitet bliver dermed et udgangspunkt for bosætning og turisme – men samtidig bliver hensynet til bevarelse af kystlandskabet og den kystnære naturs attraktion og kvalitet på langt sigt en udfordring. Det forudsætter grundig planlægning, hvor de mange forskellige interesser afvejes.
 

Sidst opdateret 20/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies