Kommuneplan
2013-2024

  

Forhold til andre planer

Kommuneplanen er en del af et større, nationalt plansystem, hvor statslige og regionale planer stiller krav til kommuneplanen

Af planloven fremgår, at kommuneplanen i sin redegørelse skal beskrive forholdet til en række statslige sektorplaner og til den regionale udviklingsplan. Figuren nedenfor viser det danske plansystem, som det tager sig ud efter 1. januar 2007. 

 

 

Overordnede planer

Kommuneplanerne må ikke stride mod den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan og den regionale råstofplan. Endvidere må kommuneplanerne ikke være i strid med landsplanlægningen. Som det fremgår af ovenstående diagram er de statslige vand- og natura 2000-planer samt trafikplaner også bindende for kommuneplanen.

 

Den Regionale Udviklingsstrategi 

Den Regionale Udviklingsstrategi er vedtaget af Regionsrådets i 2012. Den Regionale Udviklingsstrategi beskæftiger sig særligt med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse. Herudover lægges særlig vægt på samspillet og udviklingsmulighederne med både danske og udenlandske naboregioner. De fire gennemgående temaer er

  • Talent, ildhu og nytænkning
  • Byg på regionens styrker - Region Sjælland går foran
  • Kompetenceløft på alle niveauer
  • Region Sjælland som bindeled

Regionens visionen lyder: I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationalt samarbejde. Visionen underbygges af 10 målsætninger. Kommunalbestyrelsens målsætninger er i god tråd med udviklingsstrategien, idet uddannelsesløft, klima og satsning på cleantech er højt på dagsordenen.  

 

Planstrategi

Kalundborg Kommune har en planstrategi. Planstrategien indeholder kommunebestyrelsens vision for Kalundborg Kommune, samt en række målsætninger for, hvordan Kalundborg kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo og leve, etablere og drive virksomhed og arbejde. Planstrategien har været i offentlig høring i efteråret 2011. På baggrund af de indsendte høringssvar er der udarbejdet en hvidbog, og kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 planstrategien med den tilhørende hvidbog og principperne for revisionen af kommuneplanen.

 

Planstrategiens tre hovedtemaer hedder: Virksomhed og job, Bo og leve samt By og landskab. Dertil er der tre tværgående emner: Uddannelse, Sundhed samt Klima og energi. Planstrategiens målsætninger er indarbejdet i kommuneplanen.

 

Lokal agenda 21-strategi

I Danmark skal alle kommuner ifølge Planloven hvert fjerde år udarbejde en strategi for det lokale Agenda 21 arbejde. Kommunalbestyrelsen har valgt at indarbejde Agenda 21 strategien i Planstrategi 2011, som således afløser Lokal Agenda 21-Strategi 2008-2012. Strategien beskriver, hvad der lokalt gøres for at fremme en bæredygtig udvikling.

 

Landsplanlægning

Landsplanredegørelsen og de statslige interesser i kommuneplanlægningen sætter de overordnede rammer for kommunernes planlægning. Kalundborg Kommune har i sin kommuneplan forholdt sig til de 21 emner i kommuneplankataloget (planlovens §11a).

  

Vandplanen

Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i år 2015. Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet vandplanlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Kommuneplanen må ikke stride mod Vandplanerne.

 

Staten udarbejder vandplaner for 23 hovedvandoplande. Kalundborg kommune er hovedsageligt omfattet af hovedopland 2.1 Kalundborg, men også 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.5 Smålandsfarvandet. Planlægningen er beskrevet i Miljømålsloven. Kommunerne skal efter at Vandplanerne er vedtaget udarbejde vandhandleplaner, der konkretiserer statens planer. Vandplanerne er hjemvist til naturstyrelsen til fornyet behandling og er således endnu ikke vedtaget, hvilket dog ventes at ske i løbet af 2013.

  

Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 10 Vandindvinding og kapitel 11 Vandløb, søer og kystvande, er gældende indtil Kalundborg Kommunes Vandhandleplan er vedtaget.

 

Læs kommuneplanens redegørelse for vandløb, søer og kystvande.

Læs kommuneplanens redegørelse for grundvand.

Læs kommuneplanens redegørelse for spildevand

 

Natura 2000 planer

Natura 2000 beskytter europæisk natur i EU-landene og er et vigtigt omdrejningspunkt for naturbeskyttelsen også i Danmark. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag.

 

Staten udarbejder Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder. Kommunen skal efterfølgende udarbejde handleplaner der konkretiserer Natura 2000-planerne. Kravene til planerne er beskrevet i Miljømålsloven og - for de skovbevoksede områder - i Skovloven. Kommuneplanen må ikke stride mod Natura 2000-planerne.

 

Læs kommuneplanens redegørelse for naturbeskyttelse.

 

Råstofplanen

Råstofplanen viser regionens udlæg af graveområder samt interesseområder. Råstofplanen af vedtaget af Regionsrådet i december 2012, hvorved arealet af interesseområder er reduceret væsentligt og råstofgraveområder er justeret. Kommuneplanen må ikke stride mod Råstofplanen.

 

Læs kommuneplanens afsnit om indvinding af råstoffer.

 

Statslig trafikplan

Ifølge Lov om trafikselskaber, Lov nr. 412 af 11. april 2010, skal staten mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

 

I Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 indgår planer om en udbygning af Nordvestbanen med dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Projektet omfatter anlæg af et ekstra spor på den 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød samt en hastighedsopgradering til 160 km/t mellem Roskilde og Holbæk, herunder sporudretning og nedlæggelse af overkørsler. Kalundborg Kommune har som målsætning at arbejde for en forbedret jernbaneforbindelse mellem Kalundborg og Hovedstadsområdet. 

 

Læs kommuneplanens afsnit om jernbaner.

 

Trafikselskabernes trafikplan for offentlig service

De regionale trafikselskaber skal med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert 4. år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet.

 

Læs kommuneplanens afsnit om transportforsyning.

 

Region Sjælland har i samarbejde med Trafikselskabet MOVIA og kommunerne udarbejdet Trafikplan for Region Sjælland 2009, der skal sikre et fokuseret og attraktivt regionalt trafiknet. Målet er at tiltrække nye passagerer og vende den negative udvikling. Trafikplanen opdeler de eksisterende regionale busruter og lokalbaner i tre kategorier efter følgende principper;

  • R-nettet, der kører med halvtimes drift kl. 6-20 på hverdage og timedrift hverdage kl. 20-24 og kl. 7-24 i weekender
  • B-nettet, der supplerer R-nettet, og hvor frekvensen tilpasses behovet
  • C-nettet, der har lille eller ubetydeligt regionalt formål

Der er i planen lagt vægt på tre ting: 1) Udvikling af et let forståeligt, regionalt sammenhængende net af busser og lokaltog, 2) Implementering af trafikplanen sker i tæt dialog med Movia og kommunerne og 3) Trafikplanen gennemføres indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

Sektorplaner 

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning A/S vil i planperioden samarbejde om udarbejdelsen af sektorplaner for henholdsvis varme- og vandforsyning samt spildevand.

 

Samarbejde med nabokommuner

Planlægningen af den overordnede infrastruktur, bymønster, detailhandel mv. forudsætter et samarbejde på tværs af kommunegrænser. Kalundborg Kommune har under udarbejdelsen af kommuneplanen været i dialog med nabokommunerne om tværkommunale emner som fx udpegning af Særligt værdifulde landskaber og placering af Større fælles biogasanlæg. Planlæggerne i Nordvestsjælland har dannet et fagligt netværk og har i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kommuneplaner afholdt jævnlige erfa-møder.

 

Sidst opdateret 04/05-2015
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies