Kommuneplan
2013-2024

  

Miljøvurdering

Strandeng med fugle og græssende kvæg

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Læs et resumé af vurderingen her.

Ikke teknisk resumé

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har Kalundborg Kommune foretaget en vurdering af nye ændringer i kommuneplanen, som kan tænkes at have miljømæssige konsekvenser. Miljørapporten har vist, at kommuneplanen må antages ikke at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. Overvågningen af naturtyper og arter i Natura-2000 områder sker i statsligt regi. Derudover vurderes det, at der på nuværende detaljeringsniveau ikke kan fastlægges afværgeforanstaltninger eller formuleres et overvågningsprogram for de øvrige emner behandlet i denne miljørapport. Det kan eventuelt blive aktuelt ved miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag.

 

Tre arealudlæg, stiplanen samt en ændring i detailhandelsstrukturen er miljøvurderet.

 

I kommuneplanforslaget udtages et erhvervsområde til lettere erhverv i Kalundborg, idet arealet har trafikale problemstillinger samt er lavtliggende og indeholder særlige udfordringer iht. kort for havvandstandsstigning. Erhvervsrammen flyttes til Gørlev, med en foreslået placering i Gørlev syd mellem Gørlev Landevej og Omfartsvejen, hvor der er behov for et nyudlæg til lettere erhverv med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. I samme ombæring planlægges for, at der i Gørlev kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et samlet areal på op til 5.000 m2 bruttoetageareal inden for det nye erhvervsområde i Gørlev syd. Det vurderes, at en omplacering vil give en mere hensigtsmæssig detailhandelsstruktur, og at der ikke er bedre alternativer i og omkring Gørlev.

 

I Svebølle udlægges et område til solcelleanlæg. Området er på ca. 11,2 ha og beliggende i forlængelse af Svebølle by. Svebølle er omgivet af Råstofinteresseområder og fredskov, hvorfor der ikke er mange muligheder for udvidelse af byområdet. Den planlagte placering er den mest hensigtsmæssige, idet det er beliggende i nærhed til varmeværkets solfangeranlæg og i umiddelbar tilknytning til erhvervsområdet ”Svebølle erhvervspark”. Området udlægges kun til solceller pga. særlige hensyn til drikkevandsinteresser.

 

Vest for Høng udvides rammen for varmeværket med ca. 5.2 ha. Høng Varmeværk har planer om at etablere et større anlæg med solfangere på terræn i tilknytning til varmeværket og udlægget kan derfor reelt ikke placeres andre steder. Udvidelsen er i naturlig forlængelse af Høng byområde og har ingen væsentlig påvirkning på miljøet.

 

Stiplanen er en revision af stiplanen fra 2009. Især eksisterende stier er revideret og flere er nu med i stiplanen. Derudover er der som følge af arbejdet med Grøn plan for Høng, Svebølle og Kalundborg samt efterbehandlingsplan for graveområdet ved Bregninge indarbejdet nye forslag til stier. Stiplanen vurderes at have en positiv effekt i forhold til den generelle sundhed og mindre brug af biler og dermed mindre CO2-udledning. Der er tre nye stistrækninger, som er beliggende indenfor Natura-2000 områder og som vurderes mere detaljeret. Det vurderes dog ikke, at de har nogen væsentlig direkte eller indirekte påvirkning af naturtyper eller arter omfattet af EU’s direktiver om beskyttelse af habitater og fugle. 
 

 Se hele miljøvurderingen af Kalundborg Kommuneplan:

Indledning Rammer og retningslinjer
Ikke teknisk resume Erhverv
Baggrund Detailhandel
  Solcelle- og solfangeranlæg
  Stier
Sidst opdateret 13/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies