Kommuneplan
2013-2024

  

Revisionsomfang

Ved sidste kommuneplanrevision var fokus rettet mod at gå fra fem kommuneplaner til én, og en væsentlig opgave lå i at få afstemt og harmoniseret rammebestemmelser og -afgrænsninger og vedtage en struktur for den nye kommuneplan. Denne revision har et helt andet udgangspunkt.

Ny Kommuneplan

I hvilket omfang Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 skal revideres er, i henhold til planlovens § 23a, offentliggjort med Planstrategi 2011. Kommunalbestyrelsen har således besluttet, at der med Kommuneplan 2013-2024 skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

Baggrunden for denne beslutning er:

  • Kalundborg kommuneplan er en strategisk plan. De politikker der er vedtaget i planperioden skal derfor indarbejdes i kommuneplanen. 
  • at der forventes en revision af udvalgte retningslinjer i forhold til planlovens kapitel 4, § 11a stk. a, (kommuneplankataloget) samt udvalgte generelle og specifikke rammebestemmelser. 
  • I forhold til kommuneplanens nuværende struktur forventes det at der vil ske en bearbejdning af afsnittene "lokale forhold" samt tilføjelser til de generelle og specifikke rammebestemmelser. Andre af kommuneplanens afsnit omskrives uden ændring af de planmæssige forudsætninger.

Rammebestemmelser og -afgrænsninger

Kommunens areal er inddelt i fem planområder, der hver har udgangspunkt i en af centerbyerne Kalundborg, Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle og som hver udgør en form for "lokalsamfund" med hensyn til privat og offentlig serviceforsyning. For at binde kommuneplanens hovedstruktur og rammedel sammen er der udarbejdet en lokal hovedstruktur der giver en præsentation af hvert planområde indeholdende en karakteristik og en beskrivelse af de lokale forhold.

 

Rammeafsnittet er delt op i henholdsvis de generelle rammebestemmelser og specifikke bestemmelser for hvert rammeområde. De generelle rammebestemmelser er opdelt i to hovedgrupper; de arealorienterede bestemmelser og de mere emneorienterede.

 

Arealudlæg

I forbindelse med revisionen er rammeområder med restrummelighed gennemgået og justeret for at tilpasse arealerne til det forventede boligbehov. Derudover er der i en række områder givet mulighed for omdannelse og fortætning i tråd med Kommunalbestyrelsen mål om, så vidt muligt, at undgå at inddrage det åbne land til byområder. De konkrete tiltag kan ses under Boligudbygning

 

Erhvervsarealerne er ligeledes gennemgået for eventuel mulighed for tilpasning. En række rammer er præciseret for at øge udviklingsmuligheder for de eksisterende virksomheder samt øge lokaliseringsmulighederne for nye tungere erhvervsvirksomheder i Kalundborg by. Der er reduceret i et enkelt erhvervsareal idet det er lavtliggende og problematisk i forhold til havvandsstingninger. I Gørlev er udlagt et nyt erhvervsareal med mulighed for placering af butikker til pladskrævende varegrupper. Se Erhvervsudbygning.

 

Der er med kommuneplan 2013-2024 udlagt nye områder til tekniske anlæg. Områderne er reserveret til solcelle – og solfangeranlæg, og understøtter kommunens visioner om reduktion i CO2-udledning og omstilling til bæredygtig energi.

 

Et rammeområde ved Kr. Helsinge udvides med henblik på, at Vinde Helsinge Fri- og Efterskole kan udvide deres boldbaner (rammeområde G04.OF01).

 

Nyt i planlægningen

I forhold til sidste kommuneplan er der i Planloven tilføjet en række emner, som derfor er nye i denne plan. Der er således udpeget arealer til Større fælles biogasanlæg og Større husdyrbrug. Begge udpegninger er såkaldte positivudpegninger og ikke egentlige arealreservationer. Derudover er der som følge af Regeringen og KL’s økonomiaftale krav om at kommuneplanen skal indeholde en klimatilpasningsplan.  

 

I det åbne land er der i forbindelse med revisionen foretaget en landskabskarakterkortlægning, som fremover danner grundlag for sagsbehandling og planlægning uden for de eksisterende byområder. Derudover er en række emner revideret fx Landskab, Skovrejsning, Naturbeskyttelse, Lavbundsarealer, Stier, Kulturmiljøer og Råstof.

 

Kommuneplantillæg

Siden kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget, er der udarbejdet 14 kommuneplantillæg. Tillæggene er løbende indarbejdet i den digitale kommuneplan og indgår således i kommuneplan 2013-2024.

 

Helhedsorienteret planlægning 

Gode udviklingsbetingelser for virksomhederne skaber arbejdspladser og beskæftigelse til kommunens borgere og dermed grundlaget for Kalundborg kommunes fremtidige udvikling. Samtidig skal borgernes ønsker om gode boliger og lokalmiljøer og en god privat og offentlig service tilgodeses. Planlægningen skal således afveje og samordne mange forskellige mål og interesser. Nøgleordene er miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed og innovative løsninger på både nuværende og kommende udfordringer.   

 

Indenfor en række kommunale serviceområder er der vedtaget mål og politikker, nogle sektoroverskridende og andre sektorbundne. Som i den hidtidige planlægning inddrager denne kommuneplan også de politiske mål for de kommunale serviceområder. Formålet er dels at skabe større gennemsigtighed og sammenhæng mellem de forskellige mål og politikker indbyrdes; dels skabe en tydeligere sammenhæng mellem de overordnede politikker, udviklingsmål og udmøntningen i den fysiske planlægning, i form af arealudlæg, retningslinjer for arealanvendelse og beskyttelseshensyn.

 

De politiske mål skal nås ved at tænke tværsektorielt, helhedsorienteret og i et langsigtet perspektiv. Som et eksempel kan nævnes det tværgående tema Sundhed, hvor målene om den forebyggende sundhedsindsats både kobler sig til bestemmelser om den fysiske planlægning (stiplan, veje og boligudlæg), de turistpolitiske mål og mål for erhvervsudviklingen (turisme).

 

Et andet eksempel er det tværgående tema Uddannelse, der understreger at uddannelsesmulighederne for Kalundborg kommunes borgere, indenfor rimelig transportafstand, ikke kan imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft. Kun indpendling eller bosætning af højtuddannede kan sikre det - i overensstemmelse med at Erhvervs-og udviklingspolitikken har bosætning som væsentligste indsatsområde.    

 

Klima er det tredje tværgående emne, hvor det kun er muligt at opnå resultater ved at tænke tværsektorielt. Det er kommunalbestyrelsens mål at reducere CO2 udledningen med 20 % inden år 2020. Dette kan kun ske ved at der igangsættes initiativer, der involverer alle dele af kommunen og samarbejdspartnere.

 

Tilpasning til klimaforandringerne er også et område der fordrer helhedsorienteret og langsigtet planlægning. Havvandet stiger de næste 100 år samtidig med at klimaet bliver mere ekstremt, hvilket vil føre til flere voldsomme regnvandshændelser. Foranstaltninger til at imødegå disse udfordringer vil kræve initiativer på en lang række områder i samarbejde mellem kommunen, borgere og Kalundborg Forsyning. Planlægning for dette område sammentænkes med andre initiativer og betyder at klimatilpasning kan samtænkes med fx grønne områder og kan give byerne et løft. Samtidig er der områder, der i dag er udlagt til byformål, som det på sigt er nødvendigt at sikre ved diger eller lignende eller friholde for bebyggelse.  

 

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies