Kommuneplan
2013-2024

  

Vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan ved Florvænget i Gørlev

Følgende planer er den 8. februar 2018 blevet endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget, Kalundborg kommune.

•    Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2013– 2024 og Lokalplan nr. 567 For et boligområde ved Florvænget.

For kommunalbestyrelsens behandling af sagen henvises til Kalundborg Kommunes hjemmeside www.kalundborg.dk, under punktet "Dagsorden og beslutningsreferat" (Politiker Web).
Det skal bemærkes, at Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2024 i fasen ved den endelige vedtagelse har været politisk behandlet som Tillæg nr. 1 til den nye Kommuneplan 2017-2028. Af hensyn til registret Plandata.dk, hvor planer indberettes, skal tillægget rent teknisk indberettes som videreførelse af forslaget til Tillæg nr. 8. Tillægget indarbejdes i stedet i den nye Kommuneplan 2017-2028, som er planlagt til offentlig bekendtgørelse den 7. marts 2018.

I forhold til lokalplanforslaget, som var i offentlig høring i perioden 17. november 2017 til 12. januar 2018, er der modtaget eet høringssvar, som har medført en mindre ændring vedr. ledelinjer for trækkende flagermus.

Vedtagelsen af planerne betyder:
- at kommuneplantillægget ændrer en mindre del af et grønt område til boligområde.
- at lokalplanområdet udlægges til boligområde med åben-lav bebyggelse i op til 2 etager.

Det er bygherres intention at skabe mulighed for et miljø- og bymæssigt attraktivt haveboligområde med varierede parcelstørrelser og forskellige hustyper.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om ny bebyggelses højde, placering, materialevalg, farver, udformning og indpasning i de nære omgivelser, herunder friarealer. Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser om håndtering af regnvand.

Afgørelse om miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Kommunalbestyrelsen, på baggrund af en gennemført miljøscreening, truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget. Kalundborg kommune vurderer, at de tiltag der kan følge af planforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger for lokalplan
Fra bekendtgørelsens dato, der regnes fra den 2. marts 2018, må der ikke faktisk eller retligt etableres forhold, som strider mod lokalplanens indhold, medmindre der meddeles dispen- sation i henhold til de gældende bestemmelser herom (jf. planlovens § 18).

Her kan planen ses
Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-2024 og Lokalplan nr. 567 kan ses digitalt på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Spørgsmål
Spørgsmål til planen kan rettes til Plan, Byg og Miljø, tlf. 59 53 44 00, e-mail: dto@kalundborg.dk

Klagevejledning  - retlige spørgsmål
Kalundborg Kommunes endelige vedtagelse af lokalplanen kan påklages i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. Planlovens § 59. Klageberettigede er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: www.borger.dk og www.virk.dk

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan den proces er.

Klagefristen udløber 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse, som er den 2. marts 2018.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene i henhold til planlovens § 62, stk. 1, skal søgsmålet være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies