Kommuneplan
2013-2024

  

Landzonetilladelser 5. marts 2018

Kalundborg Kommune har i medfør af planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse på visse vilkår til følgende:

  1. At opstille tre shelters og en båloverdækning ved Asnæs lejren på Asnæs Skovvej 23, 4400 Kalundborg.
  2. At opføre et orangeri på Bregningevej 16 A, 4593 Eskebjerg.

Yderligere oplysninger om tilladelserne kan fås hos Plan, Byg & Miljø på tlf. 59 53 52 25.

Klagevejledning

Klageberettigede kan, inden 4 uger fra offentliggørelsen, påklage afgørelsen til Planklagenævnet. Klageberettigede er Miljøministeren, visse organisationer og foreninger og enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Nærværende afgørelse er offentligt meddelt d. 5. marts 2018 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 62, stk. 1 i planloven.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies