Kommuneplan
2013-2024

  

Vedtaget Kalundborg Kommuneplan 2017-2028

Offentlig bekendtgørelse
Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 20. december 2017 endeligt vedtaget Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 - se Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

I forhold til planforslaget, som var offentliggjort i perioden 10. august 2017 til den 5. oktober 2017, er der foretaget ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar, jf. hvidbog til kommuneplanen.

Retsvirkninger
Ifølge planlovens § 12 skal Kommunalbestyrelsen virke for Kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen.

Kommunalbestyrelsen kan inden for byzoner, iht. planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen, iht. planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan planen ses
Kommuneplan 2017-2028 er digital og findes på adressen: www.kp2017.kalundborg.dk

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Plan, Byg og Miljø på e-mail: dto@kalundborg.dk

Klagevejledning
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplanen kan påklages i henhold til plan-lovens § 58, stk. 3, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. Planlovens § 59.

Klager skal indgives via den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behand-lingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

En eventuel klage skal være indgivet senest 4 uger fra datoen for bekendtgørelsen af kommuneplanens endelige vedtagelse, der regnes fra den 7. marts 2018.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene i henhold til planlovens § 62, stk. 1, skal søgsmålet være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen.

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies