Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om ikke VVM-pligt samt vandindvindingstilladelse og udledningstilladelse til Føllenslev Vandværk

Kalundborg Kommune har fornyet Føllenslev Vandværks tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand per år.

Tilladelsen til fornyelse af vandværkets tilladelse kan ses via dette link.

Afgørelse om VVM

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", kategori 11L om indvinding af grundvand.

Anlæg som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

For, at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening.

Det ansøgte vurderes til ikke at give væsentlige påvirkninger på miljøet, så kommunen har vurderet at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

VVM-screeningen kan ses i bilag 7 i tilladelsen.

Klagevejledning

Tilladelsen til afledning af filterskyllevand til spildevandsledning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilladelsen til vandindvinding og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:

www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige tirsdag 11. december 2018

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies