Kommuneplan
2013-2024

  

Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord i Kalundborg, inkl. miljøvurdering

Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 30. januar 2019 vedtaget at fremlægge nedenstående planforslag i offentlig høring i 8 uger:

•    Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 for Erhvervsområde ved Hallas Allé Nord
•    Forslag til lokalplan nr. 571 inkl. miljøvurdering - for Erhvervsområde ved Hallas Allé Nord, Kalundborg

For Kommunalbestyrelsens behandling af sagen henvises til Kalundborg Kommunes Politiker Web.

Formål med Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 571 For erhvervsområde ved Hallas Allé Nord.

Formålet med kommuneplantillægget er at danne grundlag for, at der inden for det udpegede område kan planlægges nærmere for et område til erhvervsformål i form af medicinalindustri.
Lokalplanens indhold er ikke i overensstemmelse med ramme- bestemmelserne for så vidt angår bygningshøjder, miljøklasser, erhvervstyper og etagetal. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen

Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Med tillægget overføres en del af rammeområde K05.E01 (erhvervsområde) i Kommuneplan 2017-2028 til et nyt udlagt rammeområde K05.E12 (erhvervsområde). Bestemmelserne for rammeområde K05.E12 (erhvervsområde) ændres fra at tillade bebyggelse i maks. 2 etager til at tillade bebyggelse i maks. 4 etager. Der ændres fra maksimalt bygningshøjder på 8,5 meter til 16 meter i hele rammeområdet, dog med mulighed for op til 25 meter hvor produktionsmæssige hensyn begrunder det, i den vestlige del. Ligeledes gives der mulighed for erhvervsformål i miljøklasse 1-7 i den vestlige del af rammeområdet.

Formål med lokalplan
Baggrunden for lokalplanlægningen er at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle det udlagte erhvervsområde i Stejlhøj Øst. Med denne lokalplan sikres det planlægningsmæssige afsæt for, at projektområdet kan anvendes til udvidelse af medicinal- virksomheden Novo Nordisk, med tilhørende tekniske anlæg mv.

Formålet med lokalplan forslaget er at sikre:

•    Der skabes mulighed for at realisere nødvendige anlæg til fremtidig medicinalproduktion, herunder relativt høje bygningsenheder der opfylder produktionsmæssige hensyn.
•    Der sikres vejadgang fra Stejlhøj
•    Skabe en grøn erhvervskile der fører det omgivende landskab ind i området

Den del af Lokalplan nr. 57-1, der ligger inden for nærværende lokalplanområde, vil blive aflyst i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

Den østlige del af Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og bliver ved lokalplanens endelige vedtagelse overført til byzone.

VVM-screening og Miljøvurdering

VVM-screening
I følge planlovens § 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og
beliggenhed i en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Fremstilling af farmaceutiske produkter er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 6 e, er obligatorisk VVM-pligtige jf.: ”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er:
e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces."

I forbindelse med de kommende byggeansøgninger vurderes det om der skal udarbejdes en VVM for det pågældende projekt.

Screening for Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018) er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Kalundborg Kommune har vurderet, at lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, da disse antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
    
Til at vurdere en eventuel miljøpåvirkning har kommunen foretaget en ”scoping”, dvs. en indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

På baggrund af screeningen har Kalundborg Kommune identificeret nedenstående miljøforhold, der anses som værende væsentlige i forbindelse med lokalplanen.

•    Biologiske forhold § 3 sø i henhold til naturbeskyttelsesloven
•    Miljøklasser
•    Trafikale konsekvenser
•    Landskabelige indvirkninger

På baggrund af miljøvurderingen vurderes der ikke at være konkrete indvirkninger på miljøet, som er relevant at overvåge, og der iværksættes derfor ikke overvågning af lokalplanens eventuelle
påvirkninger af miljøet.

Retsvirkninger
Indtil kommuneplantillæg- og lokalplan forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen kan inden for byzoner, iht. planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen, iht. planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Offentliggørelse og fremlæggelse
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 571 inkl. miljøvurdering er fremlagt i 8 uger fra den 4. februar 2019 til og med den 1. april 2019.

Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planforslaget.

Høringsfrist
Bemærkninger til planforslaget, skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, eller e-mail: dto@kalundborg.dk således, at de er kommunen i hænde senest den 1. april 2019.

Spørgsmål
Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Plan, Byg og Miljø, tlf. 59 53 52 86, e-mail: dennis.ravn@kalundborg.dk.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies