Kommuneplan
2013-2024

  

Miljøgodkendelse til Kalundborg Genbrugsplads, Asnæsvej 5, 4400 Kalundborg

Miljøgodkendelse

Kalundborg Kommune har meddelt miljøgodkendelse til at holde døgnåbent på Kalundborg Genbrugsplads, Asnæsvej 5, 4400 Kalundborg.

Afgørelsen kan ses via dette link.

VVM-screening

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, afsnit 11b. Ansøger har gennemført en VVM-screening af det ansøgte projekt. Ud fra VVM-screeningen er det Kalundborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Kalundborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt i henhold til Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om VVM-screening kan ses i bilag 1 i miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91-93. Efter miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 er klageberettigede blandt andet virksomheden, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald og visse landsdækkende organisationer, hvis hovedformål er at beskytte miljøet.

Retslige spørgsmål vedrørende Kalundborg Kommunes afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt, kan påklages efter planlovens § 58. Efter planlovens §§ 58 og 59 er klageberettigede; erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, endvidere på nærmere definerede betingelser; landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort. Det vil sige inden den 11. marts 2019, kl. 23.59.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen skal sendes til Kalundborg Kommune, Plan Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

En klage over afgørelserne har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Domstole

Afgørelsen om miljøgodkendelse kan indbringes for domstolene efter miljøbeskyttelseslovens § 101. VVM-screenings-afgørelsen kan indbringes efter planlovens § 62. Ønskes afgørelsernes gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt til virksomheden. Hvis sagen påklages, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies