Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder på husdyrbruget på Ærtebjergvej 2, 4400 Kalundborg

Kalundborg Kommune afgør, at der på ovenstående ejendom kan opføres en ny gyllebeholder uden at det kræver en ny godkendelse efter husdyrbrugsloven.

Kalundborg Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning

Afgørelser efter husdyrbrugsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbrugslovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om

at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

Det skal bemærkes, at et projekt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrlovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies