Kommuneplan
2013-2024

  

Godkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Kongestensvej 24

Kalundborg Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Kongestensvej 24, 4400 Kalundborg.  

I forbindelse med godkendelsen udvides husdyrbrugets anlæg med en ny poltestald på 672 m2, en ny drægtighedsstald på 565 m2 og 2 eksisterende klimacontainere, som ikke har været med i den oprindelige godkendelse. Derudover opsættes der 8 nye fodersiloer.

Kalundborg Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø. 

Afgørelsen kan ses her.

Hvis du vil klage

Afgørelser efter husdyrbrugsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbrugslovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: Miljø- og Fødevareklagenævnet

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om
at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 18. marts 2019. Klagefristen er senest den 15. april 2019.

Det skal bemærkes, at et projekt som udgangspunkt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven. 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrbrugslovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Yderligere oplysninger 

Fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Tlf.: 59 53 52 38.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk