Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om ikke VVM-pligt - ny pumpestation på vandløbet Holmen, Svallerup

VVM-afgørelse for ny pumpestation, Svallerup

Kalundborg Kommune har medfør af § 21, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), truffet følgende afgørelse om:

1.    At etablere en ny pumpestation på matr. nr. 23d, 24o og 23bq, Svallerup By, Svallerup, ikke er VVM-pligtigt.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 86.

VVM-screening    
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 1a, Landbrug, skovbrug og akvakultur – Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kalundborg Kommune, Team Plan og Byg, har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. § 48, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du via digital selvbetjening skriftligt klage til Kalundborg Kommune, der videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage skal være indgivet senest fire uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen, jf. 51, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Denne afgørelse er offentligt meddelt d. 4. april 2019 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden seks måneder fra offentliggørelsen, jf. § 62, stk. 1 i planloven.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies