Kommuneplan
2013-2024

  

Høring af Forslag til lokalplan nr. 572 - erhvervsområde ved Gørlev Landevej

Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 24. april 2019 vedtaget at fremlægge følgende planforslag i offentlig høring i 4 uger. Samtidig offentliggøres kommunens vurdering om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering:

•    Forslag til Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej.

For Kommunalbestyrelsens behandling af sagen henvises til Kalundborg Kommunes politikerweb.

Formål med planforslaget
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et erhvervsområde i den sydlige del af Gørlev. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone og indeholder byggeretsgivende bestemmelser. Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til butik med særlig pladskrævende varegrupper, samt andre lettere erhvervstyper indenfor miljøklasserne 1-4, herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds, håndværks- og lagervirksomhed med tilhørende administration.

Lokalplanens formål er:
- at skabe mulighed for, at der kan opføres erhverv i miljøklasserne 1-4, langs del af Gørlev Landevej.
- at sikre, at bebyggelsen indpasses bedst muligt i omgivelserne.
- at sikre, at udfordringerne med opstuvning af regnvand i lokalplanområdet afhjælpes.

Afgørelse om miljøvurdering
Kommunen har foretaget en indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Kalundborg Kommune har vurderet, at tidligere gennemført screening for miljøvurdering for rammelokalplan nr. 568, primo 2018, kan lægge til grund for Lokalplan nr. 572.

Begrundelsen er:
- at lokalplanen udarbejdes indenfor rammelokalplan nr. 568, som også medtager hensynet til kommende mindre lokalplaner indenfor rammeplanenat lokalplanen
- at har et omfang og karakter der er indeholdt i den tidligere screening foretaget for rammelokalplanen
- at lokalplanen ikke ses at påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde
- at det vurderes, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger
Indtil planforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige plan, jf. planlovens § 17.

Offentliggørelse og fremlæggelse
Planforslaget med miljøscreening er fremlagt fra den 26. april 2019 til og med den 26. maj 2019. I denne periode har du mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til planforlaget.

Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til lokalplanforslaget.

Kalundborg Kommune vil på bekendtgørelsesdagen den 26. april 2019 indberette planen til plandata.dk.

Høringsfrist
Bemærkninger til planforslaget skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, eller e-mail: dto@kalundborg.dk således, at de er kommunen i hænde senest den 26. maj 2019.

Spørgsmål
Spørgsmål til planforslaget kan rettes til Knud Groth på tlf. 59 53 52 55, e-mail knud.groth@kalundborg.dk.

Klagevejledning – miljøvurdering
Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kalundborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

En eventuel klage indgives via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Kalundborg Kommune. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Kalundborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage.

Særlige forhold
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Kalundborg Kommune via e-mail dto@kalundborg.dk. Kalundborg Kommune videresender anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse afgørelsens modtagelse."

 

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies