Kommuneplan
2013-2024

  

Boretilladelse (foreløbig vandindvindingstilladelse) til Skippingevej 31, 4460 Snertinge

Kalundborg Kommune har givet tilladelse til at udføre en boring på matr. nr. 13a Særslev By, Særslev. Boringen skal anvendes til markvanding.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Afgørelse om VVM

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", pkt. 2d om vandforsyningsboringer.

Anlæg som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

For at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening.

Det ansøgte vurderes til ikke at give væsentlige påvirkninger på miljøet, så kommunen har vurderet at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

VVM-screeningen kan ses i bilag 4 i tilladelsen.

Klagevejledning

Tilladelsen og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Føde-vareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:

https://kpo.naevneneshus.dk

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige onsdag den 29. maj 2019.                                                                                                             

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 24 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies