Kommuneplan
2013-2024

  

Vedtaget kommunplantillæg nr. 1

Vedtaget Kommuneplantillæg for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

Følgende plan er den 27. marts 2019 endeligt vedtaget af Kalundborg Kommunalbestyrelse:

•    Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv

For Kommunalbestyrelsens behandling af sagen henvises til Kalundborg Kommunes hjemmeside under punktet "Politik/Dagsorden og beslutningsreferat" (Politiker Web).

Formål
Kommuneplantillægget skal imødekomme de statslige interesser i forhold til at afgrænse de erhvervsområder i kommuneplanen, som helt eller delvist skal forbeholdes produktionserhverv.

Overordnet er formålet med planlægning for produktionserhverv at undgå miljøkonflikter og sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Vedtagelse af planen betyder:
At følgende to hovedelementer indarbejdes i gældende Kommuneplan 2017-2028:

•    Udpege og afgrænse erhvervsområder, som helt eller delvist forbeholdes produktionserhverv og derfor friholdes for boliger, kontorbyggeri m.v.
•    Udlægge opmærksomhedszoner omkring de udpegede erhvervsområder, som er forbeholdt produktionserhverv, for at sikre, at der tages hensyn til virksomhederne, hvis der ændres i planlægningen af anvendelsen inden for dette område.   

Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer i kommuneplanens  eksisterende, udlagte rammeområder. Tillægget begrænser ikke fremtidige anvendelsesmuligheder, der er i overensstemmelse med gældende plangrundlag og/eller godkendelse. Det er udelukkende ved ny lokalplanlægning, at kommuneplantillæggets retningslinjer finder anvendelse.

Med kommuneplantillægget indarbejdes nye retningslinjer og eksisterende rammebestemmelser ajourføres, hvor det er relevant.

Retsvirkninger
Kommunalbestyrelsen kan inden for byzoner, iht. planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen, iht. planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan planen ses
Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028 kan ses digitalt på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Spørgsmål
Spørgsmål til planen kan rettes til Plan, Byg og Miljø, tlf. 59 53 44 00, e-mail: dto@kalundborg.dk

Klagevejledning - retlige spørgsmål
Kalundborg Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillægget kan påklages i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. Planlovens § 59. Klageberettigede er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:
www.borger.dk  og www.virk.dk

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.  Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan den proces er.

Klagefristen udløber 8 uger efter den offentlige bekendtgørelse, som er den 12. juni 2019.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene i henhold til planlovens § 62, stk. 1, skal søgsmålet være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies