Kommuneplan
2013-2024

  

Vedtaget Lokalplan nr. 572, Gørlev syd

Lokalplan nr. 572 for erhvervsområde E2.1 ved Gørlev Landevej

Teknik og Miljøudvalget har den 6. juni 2019 endeligt vedtaget følgende lokalplan:

•    Lokalplan nr. 572 for erhvervsområdeE2.1 ved Gørlev Landevej

For Teknik og Miljøudvalgets behandling af sagen henvises til Kalundborg Kommunes Politiker Web

I forhold til lokalplanforslaget, som var i offentlig høring i perioden 26. april 2019 til den 26. maj 2019, er der ikke modtaget høringssvar.

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et erhvervsområde i den sydlige del af Gørlev. Konkret gives der mulighed for, at der kan opføres en butik til særlig pladskrævende varer, som fx en tømmerhandel eller andre erhverv, der opfylder lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Formålet med lokalplanen er:
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et erhvervsområde i den sydlige del af Gørlev. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone og indeholder byggeretsgivende bestemmelser. Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til butik med særlig pladskrævende varegrupper, samt andre lettere erhvervstyper indenfor miljøklasserne 1-4, herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds, håndværks- og lagervirksomhed med tilhørende administration.

Lokalplanens formål er

  • at skabe mulighed for, at der kan opføres erhverv i miljøklasserne 1-4, langs del af Gørlev Landevej.
  • at sikre, at bebyggelsen indpasses bedst muligt i omgivelserne.
  • at sikre, at udfordringerne med opstuvning af regnvand i lokalplanområdet afhjælpes.

Retsvirkninger
Fra bekendtgørelsens dato, der regnes fra den 12. juni 2019, må der ikke faktisk eller retligt etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til de gældende bestemmelser herom (jf. planlovens § 18).

Her kan planen ses
Lokalplan nr. 572 kan ses digitalt på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Spørgsmål
Spørgsmål til planen kan rettes til Plan, Byg og Miljø, tlf. 59 53 44 00, e-mail: dto@kalundborg.dk

Klagevejledning - retlige spørgsmål
Kalundborg Kommunes endelige vedtagelse af lokalplanen kan påklages i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. Planlovens § 59. Klageberettigede er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: www.borger.dk og www.virk.dk

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.  Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Klagefristen udløber 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse, som er den 12. juni 2019.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene i henhold til planlovens § 62, stk. 1, skal søgsmålet være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen.

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies