Kommuneplan
2013-2024

  

Godkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Ugerløsevej 1c

Kalundborg Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Ugerløsevej 1c, 4400 Kalundborg. 

Godkendelsen gives efter husdyrbrugloven til produktion af søer og smågrise i husdyrbrugets eksisterende anlæg. Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med godkendelsen.

Kalundborg Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø.

Afgørelsen kan ses her.

Hvis du vil klage

Afgørelser efter husdyrbrugsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbrugslovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: Miljø- og Fødevareklagenævnet

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om

at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 25. juni 2019. Kla­ge­fri­sten er senest den 23. juli 2019.

Det skal bemærkes, at et projekt som udgangspunkt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrbrugslovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Tlf.: 59 53 52 38.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies